سیاست از منظر امام خمینی(ره)- ۱

سایت تحلیلی-تبیینی مصداق/ نظریه پردازان علم سیاست پیدایش سیاست را به یونان قدیم نسبت می دهند اما بدون تردید اندیشمندان یونان آغازگران تاملی نظام مند در باره ی سیاست نبودند.[۱] و آخرین قومی نیز نیستند که به فهم سیاست و تعریف این علم می پردازند.

در طول قرون مختلف و با پیدایش جریانات متعدد، علم سیاست تعاریف و مصادیق تازه ای یافت. بی شک انقلاب اسلامی و ظهور نظریه حکومت اسلامی نیز تعریف جدیدی را بر دایره وسیع تعاریف علم سیاست داخل نمود و به بیان دیگر، مدخل پارادایم های اسلامی علم سیاست شد. برای شناخت کامل جریان اسلامی سیاست، باید نخست به تعریف مفهوم سیاست از منظر این جریان پرداخت.
سیاست در منظر علمای نظریه حکومت اسلامی نخست به معنای روابط است رابطه ای مابین حاکم و ملت و حکومت با سایر حکومت ها[۲]و در معنای دیگر وضع مسائلی است که از حیث اداره ی کشور میگذرد[۳] و نیز حقیقتی برای اداره ی کشور است.[۴] در یک جمع بندی علم سیاست علم روابط در کنار گذران حکومت و کشور است.
سیاست از منظر علمای مذکور به دو بخش تقسیم می شود: سیاست شیطانی و سیاست صحیح(الهی).
سیاست شیطانی به معنای دروغگویی، چپاول مردم با حیله، تزویر و سایر روش های شیطانی است،[۵] سیاستی که جامعه را به بعد حیوانی هدایت می کند.[۶] سیاست شیطانی در گرو نگرش مفسد و به دست فاسدان به عنوان بازوی اجرایی است.[۷] فاسدانی که در ارض اند اما در فساد، منجمان نجم های مفسد اند.
سیاست شیطانی دارای مصادیق مختلف و متفاوتی است، اما یکی از مصادیقی مهم و قابل توجه سیاست شیطانی، وابستگی است. وابستگی به معنای چنگ زدن به دامن شرق و غرب[۸] و چشم به مرحمت کدخدا داشتن و به طور دقیق نگرش کدخدا منشی و کدخدا سالاری است.
اما سیاست شیطانی در اندیشه حکومت اسلامی، با جبهه ای در روبرو به نام سیاست صحیح(الهی) مواجه می شود. این سیاست عمده از طرف انبیاء و اولیاء دین، ساری و جاری است.[۹] سیاستی که هدفش هدایت جامعه به سمت مصالحی است که برای انسان متصور است[۱۰] که در واقع کمال انسانی و غایته الغایات انسان، کمال مطلوب هدایت در میسر مستقیم و صلاح امت است.[۱۱] و سیاست صحیح رسیدن به بهشت کمالات است.

۱- جان مکللند, تاریخ اندیشه سیاسی غرب, نشر نی, صفحه ۱۷
۲- صحیفه امام,جلد۳, صفحه ۲۲۷«مگر سیاست چیست؟روابط بین حاکم و ملت، روابط مابین حاکم باسایر حکومتها – عرض کنم که- جلوگیری مفاسدی که هست»
۳- صحیفه امام,جلد۱۰, صفحه ۱۵« سیاست معنایش همین وضع آن چیزهایی است که در یک کشوری میگذرد؛ از حیث اداره ی آن کشور»
۴- صحیفه امام,جلد۱۰, صفحه ۱۲۵« سیاست یک حقیقتی است سیاست یک چیزی است که مملکت را اداره میکند»
۵- صحیفه امام,جلد۱۳, صفحه ۴۳۱ « سیاست به این معنایی که اینها می گویند که دروغگویی چپاول مردم با حیله و تزویر و سایر چیزها تسلط بر اموال و نفوس مردم؛ این سیاست هیچ ربطی به سیاست اسلامی ندارد این سیاست شیطانی است»
۶- صحیفه امام,جلد۱۳, صفحه ۴۳۲ « سیاست های شیطانی و سیاست های صحیح اگر هم باشد امت را در یک بعد هدایت میکند و راه می برد و آن بعد حیوانی است»
۷- صحیفه امام,جلد۱۳, صفحه ۴۳۱« آنهایی که فاسدند سیاست شان سیاست شیطانی است»
۸- صحیفه امام,جلد۳۱, صفحه ۴۳۳« یعنی ما را بکشانند به دامن شرق و یا به دامن غرب و این سیاست سیاست شیطانی است»
۹- صحیفه امام,جلد۱۳, صفحه ۴۳۲ « و این سیاست یک جز ناقصی از سیاستی است که در اسلام برای انبیاء و برای اولیاء ثابت است آنها می خواهند راه ملتها راه اجتماع را افراد را هدایت کنند راه ببرند در همه مصالحی که از برای انسان متصور است برای جامعه متصور است»
۱۰ – همان
۱۱- همان

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.