تاريخي ترين سند مبارزاتي امام خميني (ره)

براي آشنايي با شخصيت مبارزاتي و سياسي امام، صفحات تاريخ زندگي ايشان را ورق زديم و اولين و تاريخي ترين سند مبارزات را يافتيم. اميد است مورد تفكر و تدبر خوانندگان گرامي واقع شود.
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تعالي: قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثني و فرادا[1]
خداي تعالي در اين كلام شريف، از سر منزل تاريخ طبيعت تا منتهاي سير انسانيت را بيان كرده و بهترين موعظه هايي است كه خداي عالم از ميانه تمام مواعظ انتخاب فرموده و اين يك كلمه را پيشنهاد بشر فرموده، اين كلمه تنها راه اصلاح دو جهان است. قيام براي خداست كه ابراهيم خليل الرحمن را به منزل خلت رسانده و از جلوه هاي گوناگون عالم طبيعت رهانده.
خليل آسا در علم اليقين زن
نداي لا احب الافلين زن
قيام لله است كه موسي كليم را با يك عصا به فرعونيان چيره كرد و تمام تخت و تاج آن ها را به باد فنا داد و نيز او را به ميقات محبوب رساند و به مقام صعق و صحر كشاند. قيام براي خداست كه خاتم النبين ـ صلّي الله عليه و آله و سلّم ـ را يك تنه بر تمام عادات و عقايد جاهليت غلبه داد و بت ها را از خانه خدا بر انداخت و به جاي آن توحيد و تقوا را گذاشت و نيز آن ذات مقدس را به مقام قاب قوسين او ادني رساند. خود خواهي و ترك قيام براي خدا ما را به اين روزگار سياه رسانده و همه جهانيان را بر ما چيره كرده و كشور هاي اسلامي را زير نفوذ ديگران در آورده. قيام براي منافع شخصي است كه روح وحدت و برادري را در ملت اسلامي خفه كرده. قيام براي نفسش است كه بيش از ده ميليون جمعيت شيعه را به طوري از هم متفرق و جدا كرده كه طعمه مشتي شهوترست پشت ميز نشين شدند. قيام براي شخص است كه يك نفر مازندراني[2] بي سواد را بر يك گروه چندين ميليوني چيره مي كند كه حرث و نسل آن ها را دستخوش شهوات خود كند. قيام براي نفع شخصي است كه الان هم چند نفر كودك خيابانگرد را در تمام كشور بر اموال و نفوس و اعراض مسلمانان حكومت داده. قيام براي نفس اماره است كه مدارس علم و دانش را تسليم مشتي كودك ساده كرده و مراكز علم قرآن را مركز فحشا كرده. قيام براي خود است كه موقوفات مدارس و محافل دين را به رايگان تسليم مشتي هرزه گرد بي شرف كرده و نفس از هيچ كس در نمي آيد. قيام براي نفس است كه چادر عفت را از سر زن هاي عفيف مسلمان برداشت و الان هم اين امر خلاف دين و قانون در مملكت جاري است و كسي عليه آن سخني نمي گويد. قيام براي نفعهاي شخصي است كه روزنامه ها كه كالاي پخش فساد اخلاق است، امروز هم همان نقشه ها را كه از مغز خشك رضاخان بي شرف تراوش كرده تعقيب مي كنند و در ميان توده پخش مي كنند.
قيام براي خود است كه مجال بر بعضي از اين وكلاي قاچاق داده كه در پارلمان بر عليه دين و روحانيت هر چه مي خواهد بگويد و كسي نفس نكشد. هان اي روحانيون اسلامي! اي ديدنداران خدا خواه! اي خدا خواهان حق پرست! اي حق پرستان شرافتمند! اي شرافتمندان وطنخواه! اي وطنخواهان با ناموس! موعظت خداي جهان را بخوانيد و يگانه راه اصلاحي را كه پيشنهاد فرموده بپذيريد و ترك نفع هاي شخصي كرده تا به همه سعادت هاي دو جهان نائل شويد و با زندگاني شرافتمندانه دو عالم دست در آغوش شويد ان لله في ايام دهركم نفحات الا فتعرضوا لها. امروز روزي است كه نسيم روحاني الهي وزيدن گرفته و براي قيام اصلاحي بهترين روز است، اگر مجال را از دست بدهيد و قيام براي خدا نكنيد و مراسم ديني را عودت ندهيد، فرداست كه مشتي هرزه گرد شهوتران بر شما چيره شوند و تمام آيين و شرف شما را دستخوش اغراض باطله خود كنند. امروز شما ها در پيش گاه خداي عالم چه عذري داريد؟ همه ديديد كتاب هاي يك نفر تبريزي[3] بي سرو پا را كه تمام آيين شما ها را دستخوش ناسزا كرد و در مركز تشيع به امام صادق و امام غايب ـ روحي له الفداء ـ آن همه جسارت ها كرد و هيچ كلمه از شما ها صادر نشد. امروز چه عذري در محكمه خدا داريد؟ اين چه ضعف و بيچارگي است كه شما ها را فراگرفته ؟ اي آقاي محترم كه اين صفحات را جمع آوري نموديد و به نظر علماي بلاد و گويندگان رسانديد، خوب است يك كتابي هم فراهم آوريد كه جمع تفرقه آنان را كند و همه آنان را در مقاصد اسلامي همراه كرده، از همه امضا مي گرفتيد كه اگر در يك گوشه مملكت به دين جسارتي مي شد، همه يك دل و يك جهت[4] از تمام كشور قيام مي كردند. و من يخرج من بيته مهاجرا الي الله و رسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره علي الله.


[1]. آيه 46، سوره مباركه سبا.
[2]. منظور رضا شاه پهلوي مخلوع است.
[3]. منظور احمد كسروي است.
[4]. عبارت اصلاح شده است.

نویسنده : سيد روح الله خميني- 11 جمادي الاولي 1363ه.ق- صحيفه نور، ج1، ص 24 /

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.