امام خميني و انقلاب اسلامي در بيان جهان معاصر

اگر چه پيرامون بازشناخت انديشه ها و افكار و نقش امام در انقلاب اسلامي تاكنون مقالات بسيار و كتابهاي فراواني تاليف يافته است ولي اين بدين معني نيست كه تمام ابعاد آن بزرگمرد را شناخته اند و در معرفي شخصيت امام به پايان راه رسيده ايم. بي ترديد تصوير امام در ذهن و زبان تمام انديشمندان سياستمداران، حاكمان و متفكران و سياسيون جهان يكسان و مشابه نيست. انتظار اينكه دشمنان انقلاب اسلامي و امام و اردوگاه هاي وابسته به آنها چهره واقعي و الهي امام را ترسيم كنند بيهوده است. اما حقيقت و عظمت امام به حدي است كه در بررسي تحليلها، مصاحبه ها و تاليفهاي بيگانگان حتي مخالفان امام و انقلاب هم حقيقت و عظمت امام پوشيده نمي ماند. بيانات و اظهارنظرهاي عاشقانه و از سر ارادت و علاقه مسلمانان جهان در توصيف و تعريف امام هم جاي شگفتي ندارد. تاكنون بسياري از شاگردان امام، همراهان امام و رهروان امام به مناسبتهاي مختلف چون شروع نهضت، چگونگي تكوين و شكل گيري انقلاب، فراز و نشيبهاي تاريخ انقلاب، استراتژي و ديپلماسي انقلاب، بازگشت امام، و سرانجام ارتحال امام و پس از آن جانشيني و ادامه رهبري و استمرار انقلاب مصاحبه ها، سخنراني ها، بيانات و حتي تاليفاتي را به يادگار گذاشته اند. آنان در عين حال كه بعضا تكراري است اما از نكات بسيار مهم و حكمت آموزي برخوردارند كه برخي حتي به تحليلي مستقل نيازمندند. بدين ترتيب محور و منبع تحرير اين مقاله «امام در انديشه جهان است » يا «امام و انقلاب از منظر جهانيان» فرض بر اين است كه خوانندگان محترم اين مقاله دقيقا از شرايط اجتماعي - سياسي - فرهنگي و حكومتي ايران حتي قبل از اولين جرقه هاي آتش انقلاب (يعني خرداد 42) آگاهي دارند و لزومي ندارد قبل از ورود به اصل مقاله به ترسيم دوباره آن شرايط بپردازيم.
يكي از بركات انقلاب اسلامي و نهضت امام خميني را بايد تغيير سياست ايران در برابر ابرقدرتها دانست. ايران كشوري بود وابسته و جزو اقمار بلوك غرب و در همسايگي آن ابرقدرت شرق قرار داشت و همين موقعيت جغرافيايي و ژئوپوليتيكي براي غرب و شرق آنرا از اهميت و جايگاه ويژه اي برخوردار كرده بود. اين بماند كه در سالهاي دور حتي قدرتهاي موجود آن روز ايران را به سه قسمت تقسيم كرده بودند، قسمتي از شمال تا ميانه ايران زير نفوذ روسيه و منطقه اي از جنوب تا ميانه وابسته بود به آنچه امروز به جهان غرب موسوم شده است. آن روز انگليسي ها منشاء قدرت بودند، و قسمت ميانه ايران به منطقه بي طرف موسوم بود. از همان گذشته هاي دور، دو قدرت برتر جهان به ايران چشم دوخته و هرگز از آن غافل نبودند. براي برخي افراد مغرض نتايج بدست آمده از استقلال ايران كاري عادي يا ساده است و حتي گامي فراتر از آن، معتقدند كاري نشده است. لازم است به تحليل سخنان معاون پارلمان روسيه آقاي الكساندر ونگروفسكي در سالهاي 73-1372بپردازيم بلكه تا حداقل كينه ورزان به استناد اقرار سخنان ايشان اندكي به جاده هدايت نزديكتر شوند. مي دانيم كه روسيه يكي از قدرتهايي بود كه در ايران نفوذ و جايگاهي خاص داشت. اگر محمدرضا پهلوي به نحوي روسيه را راضي نمي كرد و بگونه اي با او كنار نمي آمد، هرگز نمي گذاشت و اجازه نمي داد كنار گوش رهبران كرملين با وجود چند هزار كيلومتر مرز مشترك آبي - خاكي، ايران پايگاه امريكا باشد. اصولا شوروي چندان خوشحال نبود كه يكي از بزرگترين همسايگانش در اختيار امريكا باشد. البته هر دو ابرقدرت سعي داشتند در مراكز حساس ايران عوامل و نيروهايي را حتي در نقش جاسوس و غيره وارد كنند. بخصوص نسلي كه در آغاز دهه سوم انقلاب در اوج جواني است بايد بداند كه حتي پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تثبيت نظام اسلامي و فعاليت ارگانهاي سياسي - حقوقي و فرهنگي كشور وقتي ايران تصميم گرفت گازي را كه مجاني به روسيه ارسال مي شد ببندد، براي روسيه بسيار ناخوشايند بود و نمي توانست واقعيت استقلال خواهي و مستقل زيستي ايرانيان را درك كند. تا چه رسد به اينكه دولتمردان ايراني حتي خواهان فروش گاز باشند و روسيه اي كه ساليان سال گاز ايران را مجاني مي برد. اينك به ازاي گاز، وجهي پرداخت كند. اصولا روسيه خيلي كندتر و با درنگ و تامل بيشتر از غرب به طرح و قبول برخي از واقعيات جهان اقرار مي كند از نظر صاحب اين قلم اين سخنان آقاي الكساندرو نگروفسكي بيشتر يك اعتراف و اقرار بزرگ تاريخي است تا يك مصاحبه عادي و تعارفاتي. نخست عين سخنان ايشان را مي آوريم و پس از آنان به نكاتي از متن مصاحبه ايشان مي پردازيم:
مسكو - خبرگزاري جمهوري اسلامي:
معاون دوماي روسيه ضمن تاكيد بر لزوم گسترش روابط دوستانه اين كشور با جمهوري اسلامي ايران براي خنثي كردن توطئه هاي بين المللي امريكا تصريح كرد، ايران بزرگترين و با حيثيت ترين كشور منطقه در آخر قرن جاري است.
الكساندر ونگروفسكي در گفتگوي اختصاصي باخبرگزاري جمهوري اسلامي در مسكو از ايران به عنوان يكي از مراكز عمده ژئوپوليتيكي آسيا نام برد و تاكيد كرد آنچه در ايران به وقوع مي پيوندند مي تواند تاثير بسيار عظيمي در اروپا و آسيا داشته باشد.
وي اعتراف كرد انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني (ره) بر قسمتهاي زيادي از شوروي سابق كه قبلا زير نفوذ كمونيسم بود تاثير فراواني گذاشته است.
ونگروفسكي از جنگ عراق عليه ايران به عنوان توطئه مشترك رژيم صهيونيستي و حكومت كمونيستي شوروي سابق عليه جمهوري اسلامي ايران نام برد و يادآور شد تضعيف عراق و ايران به نفع آنها بود.
وي با تاكيد بر اينكه ايران براي روسيه جديد اهميت فراواني دارد، افزود ما پس از خروج سربازان ارتش سرخ از افغانستان نزديك شدن جهان اسلام به سرحدات روسيه و تلاش امريكا براي تاثير بر نقشه ژئوپوليتيك آرزو داريم دولت دوستي چون جمهوري اسلامي ايران كه مي تواند ضامن ثبات منطقه و حلال برخي از مشكلات فعلي جهان باشد داشته باشيم. [1]
كشوري كه از جهاتي زير سلطه شوروي سابق بوده است، اينكه بجايي رسيده است كه روسيه روي نزديك شدن جهان اسلام (بخصوص ايران) به سرحدات كشورش حساب كند. بي ترديد معاون پارلمان روسيه فردي نبوده است كه از روي بي تجربگي اين حرفها را بزند، چنين افرادي كه در موضع اجرايي بالا در كشور قدرتمندي چون روسيه قرار دارند همه حرفهايشان حساب شده و معقولانه است.
آقاي ونگروفكسي ضمن اقرار به استقلال ايران، ايران را براي حل مشكلات منطقه داراي نقش و نفوذ مي داند. بي ترديد اين سخنان و صدها نمونه ديگر از شخصيت هاي معروف جهان مبني بر عظمت و استقلال انقلاب اسلامي همه به رهبري حكيمانه حضرت امام خميني برمي گردد.
يكي از متفكران آزادانديش كه به مطالعه نسبتا خوبي پيرامون امام و تاريخ نهضت اسلامي ايران، بخصوص با تكيه و تاكيد بر منابع ايراني پرداخته است نتيجه تحقيق و پژوهش چنين بازگو مي كند:
آقاي احمد هوبر، اهل سوئيس:
هنگامي كه من از سال 79 - 1978 (57 - 1356) شروع به مطالعه درباره امام خميني بخصوص از منابع ايراني كردم مطلقا شگفت زده شدم؛ چرا كه امام خميني اولين رهبر مذهبي در قرن ماست كه انقلابي را به وجود آورد كه همزمان سه وجهه مذهبي، سياسي و فرهنگي را در خود جمع كرده است. تمام انقلابيون قرن ما - شما در اين زمينه هر رهبر انقلابي را مي توانيد نام ببريد: نظير لنين، مائوتسه تونگ هر کدام يك انقلاب سياسي و اجتماعي را به وجود آوردند؛ اما از نظر مذهب افرادي غيرمذهبي، و در حقيقت بويي از مذهب نبرده بودند و واقعا كافر بودند؛ در صورتيكه امام خميني اولين رهبر انقلابي بود كه برايش دين، سياست و فرهنگ از هم جدا نبود و اين احتمالا دليل موفقيت شايان انقلاب اسلامي ايران است، و به همين دليل نيز ادامه خواهد يافت. اما انقلابهاي ديگر نتواستند دوام بياورند.
مي دانيم كه انقلاب روسيه امروز يك پديده مرده، فاسد و كاملا ارتجاعي شده است و اكنون كشور شوروي همه چيز هست الا آن چيزي كه مردم و انقلابيون روسيه در 1917 به آن اميد بسته بودند. انقلاب چين نيز هم اكنون مشغول وارد كردن روشهاي امريكايي است و قصد بازگشت به سيستم سرمايه داري را دارد و اين انقلاب، يعني مائوئيسم، نيز به پايان خود رسيد؛ در صورتيكه انقلاب اسلامي مبناي كاملا متفاوتي دارد و اين ثمره كار، منحصر به امام خميني بود.
مورد ديگري كه نسبت به آن در مورد امام شگفت زده هستم آن است كه او مرد سالخورده اي است. اگر شما نگاهي به رهبران انقلابي قرن ما بيفكنيد خواهيد ديد كه همگي آنها جوان و يا ميان سال بوده اند، اما امام خميني در زمان پيروزي انقلاب مرد سالخورده اي بود كه بخش عظيمي از زندگيش را پشت سر گذارده بود و اين مرد سالخورده، انقلابي واقعي را آغاز مي كند و مسئله شگفت انگيز اينكه اين مرد كهنسال طوري نسل جوان را در سرتاسر دنيا تحت تاثير قرار داده كه تاكنون و يا لااقل در طول 200 تا 300 سال اخير سابقه نداشته است، و اين كاملا خارق العاده است؛ و چرا امام خميني توانست اين كار را انجام دهد، به خاطر اينكه همانطور كه من درباره او شنيده و يا در كتابهايي كه غربيها منتشر مي كنند خوانده ام - و در حاليکه آنها به هيچ وجه با انقلاب اسلامي دوست نيستند - تمام آنها گفته اند كه امام خميني يك شخصيت منحصر به فرد و كامل است.
[1] . روزنامه رسالت‏شماره 265 سال 1373.
@#@ او مردي است كه نه تنها از ارزشهاي بزرگ اخلاقي شخصيتي متقي و عميق مذهبي، برخوردار است، بلكه مردي عالم و دانشمند نيز هست و از بسياري از مسائل مطلع است. او تنها يك عالم مذهبي و مطلع در امور مذهبي نيست، بلكه در زمينه هاي ديگر نيز نظير سياست اطلاعات وسيعي دارد؛ و به همين دليل است كه او توانست جلوي شاه بايستد و با او مخالفت كند؛ چرا كه نه تنها عقيده و ايمان مذهبي و احساسات عميق اسلامي اش به او در مبارزه و غلبه بر شاه كمك كرد، بلكه دانش سياسي، اجتماعي و اقتصادي او نيز در اين راه كمك بزرگي بود، زيرا براي به زير كشيدن آن هيولاي وحشتناك كه به نمايندگي از امريكا و قدرتهاي ديگر در ايران حكومت مي كرد به تمام اين اطلاعات و خبرگيهاي با هم نياز داشت.
اينها دلايلي هستند كه به نظر من امام خميني فردي شگفت انگيز است و به نظر من كاري كه كرده بعد از او نيز براي مدتهاي طولاني ادامه خواهد يافت. با اين وجود آنچه كه او شروع نموده و به مردم آموخته نه تنها براي جامعه مسلمان ايران، بلكه براي تمامي جامعه مسلمان جهاني ادامه خواهد يافت.[1]
اينك مهم ترين محورها و دست آورد پژوهشي آقاي احمد هوبر را بقرار زير استخراج و برمي شماريم:
1- انقلاب ايران نخستين انقلابي است كه با رهبر مذهبي هدايت مي شود.
2- انقلاب ايران سه وجهه يا بعد مذهبي، سياسي و فرهنگي را هم زمان در خود جمع كرده است.
3- رهبر ساير انقلابها نظير مائوتسه تونگ و لنين حداكثر يك انقلاب سياسي - اجتماعي را هدايت كرده اند.
4- در مقايسه با نهضت ها يا انقلابهاي مذكور انقلاب اسلامي با وجود آن همه طرح و توطئه عليه آن، كه با همدستي و تجهيز و اقدام ابرقدرتها صورت مي گرفت، همچنان به راه روشن خود ادامه مي دهد، حتي اينك به مواضع شفاف تري نيز دست يافته است، جهان امروز حتي معاندان عظمت اين انقلاب هم، اصالت و قوام و تداوم انقلاب اسلامي را پذيرفته و قريب به اتفاق، آنرا شكست ناپذير مي دانند.
5- نكته ظريف ديگري كه آقاي احمد هوبر از مقايسه انقلاب اسلامي با ساير انقلابها دريافته و بر آن تاكيد خاص مي ورزد اينكه رهبران اكثر انقلابهاي جهان يا جوان و يا حداكثر ميان سال بوده اند در حاليكه امام در زمان پيروزي انقلاب مرد سالخورده اي بود.
6- از جمله كارهاي اعجاب انگيز امام خميني اينكه با آن سن و سال و شرايط پيري و بيماري به طرز عجيب و غيرقابل تصوري نسل جوان را به ميدان مبارزه مي كشانيد. در حاليكه روحيه و شرايط سني نسل جوان، اصولا بيشتر از نسل خود حرف و خط مي خواند تا از پيران، از مردي كه دوران انقلاب حدود 5 برابر 15 ساله هاي كشور از عمر خويش را سپري كرده بود. بد نيست به اقرار تاريخي شاه در برابر ساواك به نقل از مجله اسپانيايي مبني بر پيري امام اشاره شود:
شاه در برابر نيروهاي ساواك و سازمان سيا با گريه مي گفت: كسي نيست اين پيرمرد را از سر راه من بردارد.
7- آقاي احمد هوبر به نقل از منابع و كتب غربي كه همگي با انقلاب اسلامي دوست نيستند، دريافته است كه تمام دشمنان امام گفته اند كه امام خميني يك شخصيت منحصر بفرد و كامل است. مردي كه نه تنها از ارزشهاي اخلاقي و اعتقادات عميق مذهبي برخوردار است، بلكه از سياست و اطلاعات سياسي بسيار وسيعي نيز بهره مند است.
8- دانش سياسي اجتماعي و حتي اقتصادي امام بي ترديد در راه پيروزي و ادامه انقلاب او را بسيار كمك كرده است.
9- نكته بسيار دقيق و ظريفي كه از عمق مطالعات و دقت و نكته سنجي آقاي احمد هوبر از شناخت انقلاب ما گواهي مي دهد اينكه، انقلاب اسلامي ايران مستقيما از بطن مردم جوشيده است نه اينكه مثل انقلاب فرانسه از روشنفكراني چون ژان ژاك روسو، ولتر، ديدرو و ديگران تغذيه شود. به واقع انقلاب اسلامي را بايد انقلاب مردمي ناميد. بعضي از نهضت ها با پشتوانه نيروهاي نظامي به پيروزي مي رسند به همين دليل پس از پيروزي، نيروهاي نظامي و ارتش، بسادگي از صحنه سياست و اجرا كنار نمي روند حتي ساليان سال حكومت در دست و يد قدرت ارتش است - بعدها اگر شرايط حاصل آيد نسبت به پياده كردن تشكيلات و تدوين و اجراي قانون غير نظامي اقدام مي شود، كم نبوده اند انقلابهايي كه ده ها سال پس از پيروزي هنوز هم موفق به تدوين قانون اساسي و انتقال قدرت به افراد غيرنظامي نشدند.
10- نكته ديگر موقعيت، شرايط و زمان پيروزي انقلاب اسلامي است. آقاي هوبر معتقد است اگر ده يا بيست سال ديگر يعني حدود 1377 ه. ش. انقلاب ايران شعله ور مي شد در آن صورت معلوم نبود تا چه ميزان عرق ديني و اعتقادات مذهبي بين ملت ايران زنده و باقي مانده بود. در اثر سياستهاي دين زدايي تبليغ تفكر بي ديني، شاه مي توانست تا حدودي در هويت ملي - مذهبي مردم ايران تغييراتي ايجاد كند. اگر چه ادعاي بعيدي به نظر مي رسد، اما نمي توان بطور كلي آنرا رد كرد. چندان بعيد نبود كه شاه بتواند طي چند برنامه نقش دين را در زندگي مردم از محوريت به كنار بزند در عين حال كه ايران كشوري اسلامي باشد، اما سرسپرده و وابسته باشد ومگر چنين نبود. مگر سرنوشت و كيان ايران را امريكايي ها تعيين نمي كردند؟ تصور بفرماييد از ايران كشوري مثل تركيه بسازد، تركيه اي كه امروز با وجود اكثريت آراء مسلمانان، نظام، حكومت، مجلس، نيروهاي مسلح و تمامي مسئولين صاحب قدرت برادامه نظام لائيتيسم تاكيدي مي ورزند. البته شرايط و قدرت و نفوذ و روحانيت و مراجع و بافت و ساختار و جايگاه دين در ايران با تركيه متفاوت بود ولي مگر نه اينكه حتي در اين اواخر براي اجراي مراسم سينه زني و نوحه خواني و برگزاري سوگواري عاشورا و تاسوعا فقط براي عاشورا اجازه حركت هياتهاي مذهبي و عزاداري را مي دادند، تازه شعارها، مسيرها و افراد هم تحت كنترل بودند. از ديگر سو وضعيت فرهنگي در تلويزيون و سينما و مطبوعات و كتابها، حتي اجتماع را بخوبي بياد داريم. درآنصورت معلوم نبود انقلاب بدين زودي ها به ثمر برسد. البته به آقاي هوبر بايد گفت خداوند تبارك و تعالي هم فرصتهاي مناسب و خاصي را در اختيار اولياي خاصش قرار مي دهد و نفحات بيداري را از الطاف خويش به سمت و سوي مردمي كه بواقع براي بقاي دين و حفظ قرآن و رسالت و استمرار مذهب حركت مي كنند اگر ملتي از آن بهره مند شد و خود را در مسير وزش آن نسيم مهرو لطف قرارداد پيروز مي شود. اينجاست كه شرايط و چگونگي و روند پيروزي انقلاب - مدت زمان شروع تا پيروزي و چگونگي استقرار نيروهاي انقلاب را بايد همراه با عنايت و توجه خاص حضرت حق سبحانه و تعالي تحليل كرد تا صرف امكانات و توان و قدرت و تجهيزات مادي و دنيوي.
11- نكته مهم و اساسي ديگر كه به رهيافتهاي تحقيقي، پژوهشي آقاي هوبر برمي گردد، مقايسه اهداف انقلابها با انقلاب اسلامي است. تئوريسين هاي مختلف و فراواني در عصر حاضر پيرامون انقلاب حرف ها زده اند، تحليل داده اند، اما در ميان انبوهي از تحليلها و تفسيرها، انگشت شمار افرادي بوده اند كه سعي كرده اند حتي الامكان جانب و جايگاه بي طرفي را انتخاب كنند، معدود افرادي توانسته اند نسبتا به عمق انقلاب اسلامي پي ببرند و از اهداف واقعي، بلند، معنوي آن سخن برانند. البته ممكن است برخي از متفكران هم به اهدافي رسيده باشند اما چون با غرض و مرض بوده اند از طرح و بيان يافته هايشان خودداري كرده اند چون حساب مي كردند كه ارائه نتايج تحقيق و مطالعه آنها ممكن است هم به گسترش و تقويت انقلاب اسلامي كمك كند و هم به ديگر ملت ها و كشورها راه مبارزه را ياد دهد و ناخواسته به صدور انقلاب ما بينجامد. اما جناب هوبر در عين حال كه مثل ديگران انقلاب اسلامي را پديده منحصر بفرد عصر حاضر مي داند، از لحاظ اهداف نيز انقلاب اسلامي را از ساير انقلابها برتر مي داند در همين راستا مي گويد:
خوب هدف اين انقلاب نيز يك پديده منحصر بفرد است. چرا كه تمام انقلابها نظير انقلاب فرانسه، انقلاب امريكا، انقلاب انگليسيها در قرن هفتم ميلادي مي خواستند يك جامعه بهتر - از نظر مادي - براي انسان بسازند، جامعه اي كه توسط انسان سازمان داده شده و در آن ثروت بيشتر توليد گردد و اين ثروت دوباره در ميان جامعه توزيع شود، اما انقلاب اسلامي در ايران مقصدي كاملا متفاوت را پي مي گيرند، چرا كه اين انقلاب مي خواهد دوباره خدا را در محور حيات انسان قرار داده و بشر را به طرف خدا راهنمايي كند و دوباره قانون و نظام الهي را بر روي زمين برقرار سازد و اين چيزي كاملا متفاوت است. تمام انقلابهاي ديگر مي خواستند يك نظام انساني را در زمين استقرار دهند، يعني نظام ژان ژاك روسو را يا نظام كارل ماركس و لنين را، در صورتيكه شما مي خواهيد نظام خدا را، نظام الله را در زمين مستقر كنيد و آخرين باري كه چنين كوششي به عمل آمد در فرمان پيامبر اسلام (ص) بود و بعد از آن ديگر چنين اقدامي نشد، اما اكنون يك سعي دوباره در اين جهت در حال انجام است و اين كاري بي نظير و فوق العاده است و من فكر مي كنم شما شانس زيادي در جهت موفقيت داريد. [2]
13- نكته ديگري كه از تحليل جناب هوبر مي توان دريافت اينكه، انقلاب اسلامي در مقايسه با ساير انقلابها از لحاظ توسعه و گسترش نيز قابل مقايسه نيست.
[1] . روزنامه كيهان سال 1359. انشاگري دانشجويان مسلمان پيرو خط امام
[2] . مجله پيام انقلاب، شماره 413. سال 1364
@#@ انقلاب اسلامي ايران بسيار گسترده بود و طيف بسيار وسيعي را در جهان تحت تاثير خود قرار داده است. اين سخن ادعاي ما نيست كه هميشه در آرزوي گسترش انقلاب و صدور آن بعنوان نعمت، بركت و حركت نجات بخش كشورهاي تحت سلطه هستيم، بلكه اقرار و اعتراف حتي دشمنان انقلاب اسلامي هم همين است كه نداي بيداري و فرياد حق طلبي امام خميني در گوش تمام عالم طنين انداز شده است. بايد دقت كرد، تعريف ما از تاثير يا حتي صدور انقلاب اين نيست كه بلافاصله پس از ايران مي بايست كشورهاي منطقه، همسايه و بخصوص مسلمان يكي يكي تغيير نظام بدهند و حكومت هايشان عوض بشود، بلكه بيداري و آگاهي كه بين كشورها و بخصوص امت مسلمان پيدا شده است واقعيتي است كه انكارش به ساده لوحي و تجاهل مي ماند. مگر نه اينكه بحث حق طلبي، اسلام خواهي در بين ملتها مثل آتش زير خاكستر است البته ما با آقاي هوبر در موضوع گسترش و صدور انقلاب اشتراك نظر داريم، ايشان معتقد است كه عامل زمان موجب خواهد شد تا همان آتش نهفته كه در سينه مسلمانان جهان است به كانون نور و حرارت و بيداري تبديل شود. به قسمتي ديگر از سخنان آقاي هوبر پيرامون گسترش و صدور انقلاب توجه فرماييد:
انقلاب اسلامي در حال حاضر تمام دنياي اسلام را تحت تاثير خود قرار داده است و مي توانيم به شما بگوييم كه حتي آن دسته از مسلماناني هم كه اكنون آشكارا طرفدار شما نيستند قلبشان با شماست و در نيمه راه هستند، و فقط عامل زمان است كه آنها را به سوي شما سوق خواهد داد. من فكر مي كنم كه انقلاب اسلامي راه خود را در تمام نقاط دنياي اسلام باز خواهد كرد و بر روي جهان غيراسلامي نيز تاثير خود را خواهد گذارد. [1]
13- آقاي هوبر در ميزان صدور تاثير انقلاب اسلامي گامي را فراتر از ديگران مي گذارد و معتقد است كه اين انقلاب حتي دنياي غير مسلمان را هم تحت تاثير خود قرار داده است. آقاي هوبر در اثبات مدعاي خود گويد:
انقلاب اسلامي راه خود را در تمام نقاط دنياي اسلام باز خواهد كرد و برروي جهان غير اسلام نيز تاثير خود را خواهد گذارده است؛ چرا كه در دنياي غيرمسلمان، مردم تحت تاثير واقع شده اند، مثلا از من در سوئيس سئوالات بيشماري در مورد انقلاب اسلامي در ايران مي شود كه چطور يك چنين چيزي ممكن است؟ چرا يك چنين انقلابي به وقوع پيوست؟ و اينكه در دنياي غير مسلمان، مردم به طور فزاينده اي به سوي انقلاب اسلامي جلب شده اند. و من عقيده ام اين است كه شما در راه درستي گام برمي داريد.[2]
14- آخرين نكته اي كه بايد از سخنان جناب هوبر يادآور شد و بر آن تاكيد ورزيد اينكه هنوز براي مردم دنيا از جمله جامعه سوئيس جاي اين سؤال باقي است كه حتي روند و شرايط پيروزي انقلاب اسلامي با اصول و قانونمندي و چگونگي تكوين و وقوع انقلابها متفاوت است، البته مردم سوئيس حق دارند از انقلاب ايران بپرسند زيرا يا از اوضاع ايران بواقع بي خبر بوده اند يا شناخت آنها از ايران بسيار اندك و آنهم غلط بوده است. يا ايران را از جمله كشورهاي بسيار عقب مانده و محروم و جهان سوم مي شناختند كه وقوع انقلاب در اين قبيل كشورها سؤال انگيز است و يا ذهنيت آنها به جهتي كه قبل از انقلاب شاه ايران براي تفريح و ورزشهاي زمستاني به سوئيس مي رفت با شرايط شاهانه او مقايسه مي كنند كه باز هم وجود انقلاب برايشان سؤال انگيز خواهد بود. اما وظيفه داريم به آقاي هوبر يادآور شويم كه زمينه اعجاب انگيز ديگر مردم سوئيس اينست كه شاه ايران در اواخر حكومتش از تمدن بزرگ و صنعتي شدن و اين شعارها دم مي زد، ضمنا فروش نفت و درآمد مالياتي ايران را قبل از انقلاب در نظر داشته باشيد در آنصورت به مردم سوئيس حق بدهيد كه بپرسند با آن همه درآمد نفت، ملت ما بايد ملت مرفه، در آسايش، پيشرفته و. . . باشد. در حاليكه ازواقعيات پشت پرده خبر نداشتند با اين همه، اطلاعات، اخبار ناصحيح و نادرست شبكه هاي خبري استكبار و دشمنان انقلاب را نيز اضافه نماييد، ضمنا وجود ضد انقلابهاي فراري خارج كشور را هم در ذهنيت دهي آنها نبايد ناديده گرفت. و اصولا بافت اعتقادي جامعه ما با غربي ها تا حد زيادي ناشناخته است، در تلقي آنها انقلاب بايد در كشورهاي صنعتي صورت پذيرد، در صورتي كه در صورت مساله اشتباه كرده اند. يكي از پيامها و اهداف روشن انقلاب ها دست يابي به دموكراسي است كه البته در نوع دموكراسي هم باز تفاوتها بسيار است. جناب آقاي هوبر حتي براي سران حكومت پهلوي و عوامل آنها وقوع چنين انقلابي با پيروزي بسيار زودرس نيز جاي شگفتي داشت. حتي بزرگترين تئوريسين ها و كارشناسان ارشد سازمان سيا و متفكران و سياستمداران امريكايي هم از پيروزي انقلاب ايران در حيرت عميقي فرو رفتند. اگر در اين واقعيت ترديد داريد. شما را به بازخواني جملات زير از آقاي ترنر رئيس وقت سازمان سيا توجه مي دهيم.
آقاي ترنر در مصاحبه اي با روزنامه السياست كويت در شانزدهم دسامبر سال 1981 حتي به اعترافي تاريخي تن مي دهد كه همانا شكست سازمان سيا در برابر انقلاب اسلامي است:
ترنر، رئيس سابق سازمان سيا:
سازمان سيا در دو مسئله شكست خورد:
اول اينكه ما انتظار نداشتيم و باور نمي كرديم كه همه سازمانهاي مخالف شاه با همه عقايد گوناگون تحت رهبري يك رهبر هفتاد و نه ساله تبعيدي متشكل شوند.
دوم اينكه توقع نداشتيم بعد از اينكه ائتلاف مزبور قوي شد، شاه با وجود ارتش قوي و سازمان امنيتي نيرومند (ساواك) در تثبيت قدرت خود ناتوان باشد. من نمي گويم كه بر شاه لازم بود كه شورش را با قدرت نظامي بخواباند، ولي با صراحت مي گويم كه فرضهاي معقولي در نظرمان بود كه شاه حتما قدرت خود را بر ارتش تثبيت خواهد كرد و توقع نداشتيم انقلاب به اين صورت پيروز شود.[3]
براي تنوير اذهان و افکار پيرامون سخنان بسيار مهم، عميق و پر نكته آقاي ترنر مطالبي را يادآور مي شويم.
آنچه از سخنان آقاي ترنر بايد يادآور شد به قرار زير است.
1- امريكا هم كه خود را همه كاره ايران مي دانست و ايران را در مالكيت و يد قدرت كامل خود داشت، با تمام محاسبات و عوامل و امكانات و تحليلگران و نيروهاي سياسي - نظامي، اطلاعاتي خود بويژه سازمان جهنمي سيا، در برابر حركت توفنده و سرعت خارق العاده انقلاب و هدايت الهي امام راحل غافلگير شده است.
2- آنها انتظار پيروزي را، حتي به مخيله خود خطور نمي دادند.
3- حتي انتظار نداشتند رهبري مذهبي و روحاني كه سالهاي سال توسط عوامل سرسپرده خود آنها يعني محمدرضا شاه پهلوي تبعيد شده بود، بتواند رهبري مطلق، بلا منازع تمام اقشار ملت را با گرايش ها و تفكرات متفاوت بعهده بگيرد و آنها را زير يك پرچم متحد و يكپارچه گرداند.
4- آقاي ترنر بخوبي از وجود گروههاي كمونيست كه در ايران از سابقه كمي برخوردار نبودند مطلع بودند، بخوبي مي دانستند كه شوروي قدرتمند آن روز در همسايگي ايران است، كلي تلاش كرده بودند تا وجود جاسوسان بسيار رده بالايي را در ارتش وابسته به امريكا در ايران مانند تيمسار مقربي را شناسايي كنند. مي دانستند كه مقربي يك فرد نيست، جرياني است و وابسته به جناح ها و تفكرات كمونيستي كه دل به اردوگاه شرق بسته اند. البته محاسبات غلط امريكايي ها چه بسا ناشي از اين باشد كه شاه ايران و ساير عوامل امريكا در ايران هر حركت ضد پهلوي را از طرف كمونيست ها مي دانستند و به آنها منسوب مي كردند، پيش خود حركتهاي انقلابي بسياري را به غلط موسوم و منسوب به كمونيست ها كرده بودند كه يكپارچگي ملت ايران زير لواي وحدت امام خميني را نمي توانستند باور كنند در حالي كه همه اين محاسبات از مبنا غلط بوده است.
5- نكته ديگر اينكه شاه با وجود ارتش بسيار قوي كه سالانه ميلياردها دلار از امريكا سفارش خريد تسليحاتي داشت و نيز سازمان ساواك كه وابسته به سيا بود نتوانست انقلاب را مهار و كنترل كند. همان سازماني كه لحظه لحظه با مجهزترين امكانات و قوي ترين اطلاعات و جاسوسان ، انقلاب اسلامي را زير نظر دارد و مسائل ايران را هم مثل روز روشن مطالعه كرده و در اختيار داشته است. اين اقرارها از شخصي است كه دولتشان سالها در ايران شخصي يا خانواده اي را روي كار آورده، حمايت و مجهز كرده است و به جايگاه ژاندارمي منطقه رسانده، از آن شخص انتظار كنترل كشورهاي منطقه چون كويت، عربستان، عراق، امارات متحده و دبي، و. . . را هم داشت. آقاي ترنر معتقد بود كه شاه براي جلوگيري از انقلاب و پيروزي آن فرصتهاي مناسب معقولي داشته است كه آنها را از دست داده است. فرصتهايي كه با اجراي آنها شاه مي توانست قدرت خود را بر ارتش تثبيت كند. البته اين سخنان اندكي به ادعا مشابه است تا واقعيت زيرا امريكا در اوج انقلاب افرادي چون ژنرال هايزر را براي اداره امور و كنترل اوضاع به تهران اعزام كرد و هنوز كارشناسان آمريكايي ارتش و مسئولان دولت شاهنشاهي و شخص شاه در ايران بودند ولي باز هم كاري از پيش نبرد. آنها براي جلوگيري از پيشرفت انقلاب ده ها طرح و دسسيه و نقشه در ذهن داشتند ولي همه آنها در برابر عزم و خواست ملت و امام و اراده الهي عقيم ماند و كارساز نيفتاد.
البته آقاي ترنر وهايزر و سوليوان و ده ها شخصيت ديگر با تمام تجربه اي كه در عمرشان اندوخته بودند حتي از موضع رئيس شبكه پيچيده و جاسوسي اطلاعاتي سيا هم از شناخت تفكر عقيده و بافت فكري ارتش ايران بي خبر بودند.
[1] . همان منبع.
[2] . همان منبع.
[3] . روزنامه السياست، كويت‏شماره‏80. دسامبر 1981 ميلادي
@#@ ايكاش حداقل به اين سخنان آقاي بازرگان توجه مي كردند كه نسبتا دقيق بوده است:
آقاي بازرگان در مصاحبه با خبرگزاري آسوشيتدپرس در 13بهمن 1357 در اوج انقلاب و مقابله مستقيم ارتش شاه با مردم انقلابي در پاسخ اين سؤال كه آيا در وجود امام خميني ترس از عكس العمل ارتش وجود دارد يا خير؟ . مي گويد: بسياري از افسران علنا نسبت به آيت الله اظهار وفاداري كرده و عده اي نيز با اعمال خود نشان داده اند كه با نهضت آيت الله خميني موافقت دارند. [1]
يكي از مشكلاتي كه تحليلگران و گزارشگران و انديشمندان جهان در شناخت انقلاب اسلامي با آن مواجهند عدم درك فلسفه و هويت انقلاب بخصوص وجود تفكر مذهبي و معنوي مردم و انقلابيون و بخصوص شخصيت امام خميني است. به روزهاي اول انقلاب برگرديم و گزارشي را كه از منبع خبري سوئد گرفته ايم گزارشي كه بوسيله آقاي براو، لارس تهيه شده است، فقط به برخي از جملات مورد نظر در اين موضوع و محور استشهاد مي كنيم. سخناني كه گوياي عدم درك آنها از بسياري جملات امام و ساير شخصيت هاي انقلابي ايران است. وقتي امام در پيامي يا سخناني مي گويد ارشاد اين ملت از جانب خالق صورت مي گيرد. گزارشگر چنين مي نويسد: آنها (غرض ايراني ها و انقلابيون) واقعياتي را مي سازند كه به اندازه اي براي ما دور از ذهن است كه نمي توانيم منظور از ارشاد از جانب خالق چيست.[2]
همان خبرنگار به قم سفر مي كند براي تهيه خبر، زيرا قم آن روز بعنوان يكي از خبرسازترين كانون ها مطرح بود. در مراسمي مذهبي شركت مي كند و شديدا از اين جملات حاضران متعجب مي شود كه هزاران نفر از مردم سر بر آسمان برداشته مي گفتندخدايا، بر ما رحمت كن و درهاي بهشت را به روي ما بگشا در جايي ديگر از همان گزارش مي گويد اين دنيا با دنياي ما تفاوت بسيار دارد.[3]
آخرين جمله اي كه از سخنان آقاي براولارس انتخاب مي كنيم اين است كه از همان آغاز انقلاب اسلامي يعني حدود بيست سال قبل، ايشان به صدور انقلاب اسلامي ايران بطور غيرمستقيم اقرار كرده است. جاي شگفتي است كه اينك برخي از دگرانديشان تازه از خواب برخاسته در اين واقعيت اظهر من الشمس آنهم پس از 20 سال ترديد مي كنند. البته براي آنان كه سخنان آقاي بازرگان را در همان روزها كه بحث صدور انقلاب بود در ياد دارند، تعبيري قريب به اين مضمون را گفت كه انقلاب مگر نخود لوبياست كه صادر شود امروز نبايد از برخي شيطنت كاري هاي بعضي دگرانديشان متعجب شوند. تازه آقايان در ميان دفاتر و يادداشت هايشان يا روزنامه هاي آن روز گشته و دنبال كرده اند، و يا به حافظه خود اگر از كار نيفتاده باشد مراجعه كرده اند و از آقاي بازرگان سرمشق گرفته اند. آنهم در حالي كه در اثر انقلاب اسلامي اينك دنيا متفكر شده است، بيدار شده است و چونان اقيانوسي خروشان از هر گوشه عالم نداي حق طلبي ملت ايران به گوش مي رسد.
جمله نسبتا عميق و منصفانه آقاي براولارس كه واقع بينانه است، اين است كه:
يك ندا از مسجد دنيا را تكان مي دهد، شهر مقدس قم در ايران مسجد اعظم كه آدمهاي بي ايمان حق ورود بدانجا را ندارند، در نورآبي و طلايي كه از نظر مسلمانان اين كشور مظهر مقدسي بشمار مي رود، مي درخشد. اين محل پرستشگاه بزرگ و همچنين يكي از مراكز بزرگ قدرت در جهان است. در اين محل تصميمي اتخاذ مي شود كه در نتيجه آن دنيا و همچنين كشور كوچك سوئد تكان مي خورد، يكي از چهار شريان حياتي نفت جهان از اين نقطه كنترل مي شود. [4]
بي ترديد هنوز هم براي جهان غرب برخي از ابعاد شخصيتي امام ناشناخته مانده است. البته غرب حداقل به دو جهت سعي داشت شناخت دقيق، كامل و جامعي از امام بدست آوردنخست اينكه بتواند در همان ابتداي انقلاب در كنترل و تنگنا قرار دادن يا دور زدن امام آگاهانه عمل كند؛ ديگر اينكه با شناخت امام ، اگر در آينده به چنين افرادي در جهان اسلام با شرايطي مشابه امام برخورد كرد، بتواند موضعگيري كارآمدي داشته باشد، به همين جهات و دلايل ديگر ازهر شخص و موقعيت و مناسبت درصدد بود كه به اطلاعات بيشتري پيرامون امام دست يابد. در ابتدا، دولت امريكا سعي داشت دنبال افرادي بگردد كه يا روي امام نفوذ داشته باشند يا حداقل امام آنها را به حضور بپذيرد تا از اين طريق بتواند اخباري بدست آورد، چون در طول تاريخ تا آن زمان با چنين شخصيتي روبرو نشده بودند.
يادگار امام مرحوم حاج احمد آقا در سخناني در تاريخ دوازدهم بهمن ماه 1371 در تبيين ديپلماسي و نيز در توضيح برخي تصميم گيري مهم و حساس و انقلابي امام خميني يادآور مي شود.
بدون معطلي دستور اعدام ناشرين را صادر كردند. دنياي استكبار هميشه دنبال مواضع امام (س) دوان بود و امام هرگونه كه مي خواستند آنها را تحقير مي كردند مواضع سازش ناپذير و پرصلابت امام در مسئله سلمان رشدي كار را به آنجا كشاند كه بوش رئيس جمهور امريكا براي اولين بار به مسلمانان امريكا به مناسبت عيد فطر تبريك گفت. تاچر از مسلمانان انگليسي به خوبي ياد كرد و علي الظاهر با آنان اعلام همدردي نمود سياست بازان غربي يكي پس از ديگري سفراي خود را با ذلت به تهران فرستادند و عذرخواهي كردند. سران كشورهاي اسلامي به ناچار اين موضوع را محكوم كردند و حكم ارتداد رشدي در نزد افكار عمومي تثبيت شد. [5]
از جمله مسائلي كه مي توان پيرامون شخصيت امام از منظر خارجيان يادآور شد اينست كه متاسفانه بسياري از گزارشگران، خبرگزاريها، ارباب جرايد و مطبوعات در حلقه اي متصل به يكديگر وابسته به شبكه جهاني صهيونيزم و اردوگاه تبليغي غربند. اين بماند كه عوامل استكبار براي تضعيف و تخريب آن وجود نازنين چه خرجهاو طرحها و توطئه ها و دسيسه ها كه نچيدند؛ اما از آنجا كه خداوند اراده كرد بود يكي از اوليايش را در روزي زمين ياري دهد تا دينش را تقويت كند، بسياري از آن توطئه ها و نقشه ها مؤثر نيفتاد و خورشيد وجود امام همواره در دل و جان عاشقان انقلاب اسلامي مي درخشيد. از ميان صدها هزار مورد گزارشهاي كذب و غيرواقع و تحليلهاي نادرست و تحريف يافته گاهي به طور استثناء به مواردي برمي خوريم كه جاي شگفتي دارد. از آن جمله در ماهنامه شاهد شماره 184 پانزدهم تير 1368 گزارشي را به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس در معرفي امام مي خوانيم، آنچه مي توان از آن جملات استخراج و تفكيك كرد بقرار زير است:
1- آيت الله خميني جهان را تكان داد.
2- آيت الله خميني فردي بود با چهره اي مصمم و پولادين.
3 - آيت الله خميني راهنماي مطلق ايران بشمار مي رفت.
4- آيت الله خميني در برخورد با مخالفين به گونه اي رفتار مي كرد كه گويا آنها در مقابل ايشان فاقد قدرت هستند.
5 - امام خميني هرگزسازش نمي كرد.
6 - در چهره او (امام خميني) هيچ نشاني از ترديد و آشفتگي دروني ديده نمي شد.
7 - در تمامي دوران ملتهب انقلاب ايران پيام او (امام خميني) ساده باقي ماند شاه بايد برود.
8- هيچكدام از پيشنهادهاي متعدد سازش در اين زمينه بجايي نرسيد.
براي شناخت بهتر تاثير انقلاب اسلامي ايران و انديشه ها و افكار انقلابي و بلند امام خميني حتي بيان روستائيان لبناني و بيداري كه از اين تاثير حاصل آمده است به گزارش و تحليل هفته نامه انگليسي آبزور دقت كنيد:
. . . دو رويداد بزرگ سياسي كه در زمان ما رخ داده است بي چون و چرا متعلق به شيعيان است، يكي از رويدادها، پيروزي انقلاب اسلامي و سرنگوني حكومت طرفدار غرب شاه بود ديگري تسليم اسرائيل در لبنان است.
. . . روستاييان مسلمان لبناني كه شور ديني شان برانگيخته شده، و از امام خميني الهام مي گيرند، زخمهايي به اسرائيل وارد ساختند كه هيچ نيروي ديگر ظرف چهل سال اخير وارد نساخته بود. [6]
اگر فقط نظريات رهبران، انقلابيون و مجاهدان بزرگ فلسطيني را پيرامون تاثير انقلاب اسلامي بر انقلاب مردم فلسطين گردآوري كنيم چندين جلد كتاب خواهد شد تا چه رسد كه آنها را بشكافيم و اندكي در ترازوي نقد و تحليل بگذاريم.
يكي از انديشمنداني كه وجودي گرم از ارادت امام و انقلاب اسلامي دارد دكتر فتحي ابراهيم است كه از موضع سخنگوي جهاد اسلامي فلسطين به گسترش انقلاب اسلامي در فلسطين و لبنان پرداخته و در اين موضوع به تفصيل سخن رانده است. مهم ترين موضوعات كليدي و پيامهايي را كه از سخنان دردمندانه و از سر سوز ايشان مي توان استخراج و تفكيك كرد به قرار زير مي باشد:
1- هيچ انقلابي به اندازه انقلاب امام خميني (رحمة الله عليه) نتوانسته است ملت فلسطين را به هيجان آورد.
2- انقلاب اسلامي ايران اين باور فلسطينيان را تغيير داده است كه شكست دادن يهوديان امكان پذير است.
3- انقلاب اسلامي ايران به فلسطينان ياد داد همانگونه كه شاه با رهبري امام و عزم ملي به زباله داني تاريخ افكنده شد پس مي توان شيطان بزرگي چون امريكا و اسرائيل را نيز شكست داد و شرشان را از سر منطقه كوتاه كرد.
4- انقلاب اسلامي به ما ياد داد كه با الهام از دين اسلام، معجزه امري دست يافتني است.
5- ملت مجاهد فلسطين به انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي ايران به ديده تقدير و احترام مي نگرند.
6- ملت فلسطين امام خميني را از رهبران ماندگار و جاويدان امت و تاريخ اسلام مي دانند.
[1] . خبرگزاري آسوشيتدپرس. بهمن 1357 روزنامه اطلاعات سال 1369
[2] . مقالات وزارت ارشاد اسلامي، نقل از خبرگزاري سوئد. سال 1979 ميلادي
[3] . همان منبع.
[4] . همان منبع.
[5] . مجموعه آثار يادگار امام. جلد دوم. ناشر مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني، بهار 1375. چاپ اول.
[6] . اطلاعات هفتگي، شماره 2327.
@#@
7- امام خميني براي فلسطينيان بمثابه چراغ اميدي براي مبارزه با مستكبرين بوده است.
8- در طول دو سال از عمر انتفاضه هيچ مساله اي به اندازه رحلت حضرت امام خميني ملت فلسطين را متاثر و غمگين نكرده است.
9- ما تصاوير ايشان (حضرت امام خميني) را مخفيانه به داخل سرزمين فلسطين مي برديم و مساجد و منازلمان را با عكس امام تزيين مي كرديم.
10- هيچ سلولي كه در آن جوانان متعهد و مجاهد فلسطيني باشند پيدا نمي كنيد، مگر آنكه تصاويري از حضرت امام توسط فرزندان فلسطين بر دروديوارهايش الصاق شده باشد.
11- در زندانهاي اسرائيل عكس امام به مجاهدان، روحيه مي بخشد، اسرائيليها نمي توانستند ما را از الصاق عكس هاي حضرت امام منع كنند و اگر عكس را برمي داشتند عكس ديگري در جاي آن آويزان مي كرديم.
12- دژخيمان صهيونيسم ابتدا بي حرمتي مي كردند و عكس ها را پاره مي كردند ولي در اثر واكنش خشم آلود مردم ما متوجه شدند كه اين كار نتيجه عكس دارد.
13- دژخيمان صهيونيزم متوجه شده اند كه اينك عكس امام در قلب يكايك فلسطيني ها نقش بسته

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.