ارتش عظیم دو دقیقه ای

 سوم شهریور سالروز حمله متفقین به ایران و رضاخانی که حتی دو روز هم توان مقاومت نداشت و کشور را دو دستی تقدیم دشمن کرد.
ادامه مطلب