هر روز با قرآن - صفحه63

    قرآن کریم می فرماید: فَاقرَوا ما تَیَسَّرَ مِنَ القُرآن؛ پس در هر حال آنچه میسّر و آسان باشد به قرائت قرآن پردازید.  
ادامه مطلب

هر روز با قرآن - صفحه62

  قرآن کریم می فرماید: فَاقرَوا ما تَیَسَّرَ مِنَ القُرآن؛ پس در هر حال آنچه میسّر و آسان باشد به قرائت قرآن پردازید.  
ادامه مطلب

هر روز با قرآن - صفحه61

    قرآن کریم می فرماید: فَاقرَوا ما تَیَسَّرَ مِنَ القُرآن؛ پس در هر حال آنچه میسّر و آسان باشد به قرائت قرآن پردازید.  
ادامه مطلب

فرمان جناح چپ رسما به دست سازمان مجاهدین افتاد

 زنگ خطری که نه اصلاح طلبان، نه نهادهای امنیتی و نه هواداران آنها جدی گرفتند. / فرش قرمز حسن خمینی زیر پای کسانی که اعضای سازمان مجاهدین خلق را فرزند خود میدانستند در جماران ! آقای حسن خمینی، دقیقا در روزی که امام خمینی بیانیه تاریخی خود را درخصوص نهضت آزادی صادر کرد، اعضای این سازمان به جماران دعوت شده اند؛ نظری ندارید؟ 
ادامه مطلب

هر روز با قرآن - صفحه60

   قرآن کریم می فرماید: فَاقرَوا ما تَیَسَّرَ مِنَ القُرآن؛ پس در هر حال آنچه میسّر و آسان باشد به قرائت قرآن پردازید.  
ادامه مطلب