از راه طی شده تا کشف‌اسرار

 بازرگان به عنوان ایدئولوگ نهضت آزادی همواره نه تنها به دیده احترام، بلکه با دلبستگی و اشتیاق، به غرب و اندیشه های غربیان می نگریست و به این جهت تلاش داشت اصول و مبانی فرهنگ اسلامی را به هر وسیله ممکنی با تفکر و اندیشه غربی منطبق سازد.
غربگرایی نهضت_آزادی به جلوه ها و سطوح روبنایی محدود نمیشود؛ بلکه تا آنجا پیش میرود که آرمانها و مقاصد پیامبران الهی را با اهداف و آرمانهای انسان غربی و اندیشه اومانیسم را یکسان میبیند و دستاوردهای کنونی بشریت، در قالب تکنولوژی و تحول علوم را در همان هدف مورد نظر انبیا میداند.

در همان دورانی که بازرگان محو پیشرفت غرب شده بود و اصول و مبانی اعتقادی نهضت آزادی را در کتاب راه طی شده پایه ریزی می‌کرد و به تمجید از اروپا میپرداخت امام_خمینی در کتاب کشف_اسرار چهره زشت و پلید غرب را در لباس تمدن جدید و تکنولوژی پیشرفته و فرهنگ نو برملا مینمود. ایشان میفرماید: آنچه در اروپاست جز دیکتاتوریها و خودسریها نیست. اروپا به کجا رسیده تا ما قانون او را با قانون خود تطبیق دهیم؟ زندگی امروز اروپا از بدترین زندگیهاست که با هیچ قانونی نمیتوان آن را وفق داد لکن شما بیچاره های ضعیف العقل یکسره خود را در مقابل آنها باخته به طوری ‌که قانون خود را نیز فراموش کردید. .

تفاوت این دو بینش کاملا مشهود و بارز بود؛ یکی بینش غرب را به مثابه دین مینگرد و دیگری آن را جز دیکتاتوری و خودسری ندانسته، یکی خودباخته است و راه خودباختگی طی می‌کند و دیگری طلایه دار نهضت بازگشت به خویشتن و احیاگر روح استقلال و خودباوری است. .
 تبیین ناکامی نهضت آزادی در انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حسین ارجینی و عیسی مولوی، فصلنامه ۱۵ خرداد

بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.