تاریخ به افق کربلا

تاریخ به افق کربلا

حصین بن تمیم با چهارهزار نفر، حجازبن ابجر ‏عجلی با هزار نفر و یزیدبن حارث با هشتصد نفر وارد کربلا شدند تا به سپاه عمر سعد ‏بپیوندند و ‏موافق بعضی از روایات، پیوسته لشکر آمد تا به تدریج تعداد سپاه عمربن سعد به سی هزار سوار نفر رسید.

در این روز بود که ابن زیاد میان خود و اردوی عمربن سعد سوارانی تیزرو گماشت ‏که پیوسته اخبار را گزارش می‌دادند

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.