نقش عقلانیت و همگرایی مسلمانان در شکل گیری تمدن نوین اسلامی

 

محور های همایش

نقش عقلانیت و همگرایی مسلمانان در شکل گیری تمدن نوین اسلامی

محورهای همایش:

 • مبانی و اندیشه ها:
 • مبانی عقلانیت و همگرایی در تمدن نوین اسلامی
 • تحلیلی بر شاخصه های عقلانیت، همگرایی در تمدن نوین اسلامی
 • فلسفه عقلانیت و همگرایی در تمدن نوین اسلامی
 • عقلانیت و همگرایی درتمدن نوین اسلامی از منظر قرآن و سنت
 • عقلانیت، همگرایی و تمدن نوین اسلامی در اندیشه مسلمین
 • عقلانیت، همگرایی و تمدن نوین اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری مدظله العالی
 • مبانی فقهی عقلانیت و همگرایی مسلمانان در تمدن نوین اسلامی
 • نقش ها، رویکرد ها و زمینه ها:
 • نقش عقلانیت و همگرایی مسلمانان در شکل گیری تمدن نوین اسلامی از منظر قرآن و سنت
 • نقش علوم انسانی اسلامی در تقویت عقلانیت، همگرایی و شکل گیری تمدن نوین اسلامی
 • سیرۀ عملی ائمه مسلمین در عقلانیت، همگرایی و نقش آن در شکل گیری تمدن نوین اسلامی
 • نقش دانشمندان اسلامی در  عقلانیت، همگرایی و شکل گیری تمدن نوین اسلامی
 • نقش زنان در عقلانیت، همگرایی و شکل گیری تمدن نوین اسلامی
 • نقش فیلسوفان مسلمان در عقلانیت، همگرایی و تمدن اسلامی
 • نقش وقف در تمدن سازی جامعه اسلامی
 • نقش وقف در تقویت عقلانیت و توسعه همگرایی مسلمانان
 • نقش بقاع متبرکه )اماکن مذهبی( در ایجاد همگرایی بین مسلمانان
 • نقش مساجد در نهادینه کردن عقلانیت در تعامل بین مسلمین
 • نقش مساجدواماکن مذهبی طراز در تحقق تمدن نوین اسلامی
 • نقش و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عقلانیت، همگرایی و احیای تمدن نوین اسلامی
 • نقش عرفان در عقلانیت، همگرایی و تمدن نوین اسلامی
 • نقش باور به موعود در عقلانیت، همگرایی و تمدن نوین اسلامی
 • جهانی شدن،  عقلانیت، همگرایی و تمدن نوین اسلامی»
 • نقش بانوان در مدیریت فرهنگی تمدن نوین اسلامی
 • بررسی نقش تمدن ساز زنان با ابتنا براموزه های اسلامی
 • نقش بانوان در کادرسازی حکومت برپایه تمدن اسلامی
 • نقش هنر و رسانه در تبیین عقلانیت و همگرایی مسلمانا در تمدن نوین اسلامی
 • جایگاه اخلاق و معنویت در توسعه عقلانیت و همگرایی مسلمانان در تمدن نوین اسلامی
 • نقش جامعه المصطفی العالمیه در ترویج و توسعه عقلانیت و همگرایی مسلمانان در تمدن نوین اسلامی
 • چالش ها و آسیب ها:
 • قرائت های مختلف از دین و رابطۀ آن با عقلانیت، همگرایی و شکل گیری تمدن نوین اسلامی
 • افراطی گری و تاثیر مخرب آن بر عقلانیت، همگرایی مسلمانان و شکل گیری تمدن نوین اسلامی
 • شکاف حکومت های اسلامی و تاثیر مخرب آن بر عقلانیت، همگرایی مسلمانان و برپایی تمدن نوین اسلامی
 • تحجر و جمود اندیشه مخرب بر عقلانیت، همگرایی مسلمانان و برپایی تمدن نوین اسلامی
 • نفوذ استکبار جهانی و نقش مخرب آن در عقلانیت، همگرایی و تمدن نوین اسلامی
 • راهکارها:
 • تحقق تمدن نوین اسلامی در سایه عقلانیت و همگرایی از دیدگاه امام خمینی ره و مقام معظم رهبری
 • بازگشت امت اسلامی به فهم اصیل و ناب قرآن و سنت: توسعه عقلانیت، همگرایی و تحقق تمدن نوین اسلامی
 • توجه به دانش های نوین جهانی در جهت تقویت عقلانیت، همگرایی و زمینه سازی تحقق تمدن نوین اسلامی

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.