فتاوای آیت الله العظمی سیستانی (مدظله)

سؤال: آیا بانوان می توانند اندام مردانی را که برای عزاداری (سینه زنی و زنجیر زنی) لباس خود را در می آورند نگاه کنند؟

جواب: بنابر احتیاط واجب، جایز نیست .

سؤال: آیا نگاه به تصویر تلویزیونی و غیر تلویزیونی زنان غیر مسلمانی که پوشش ندارد و برهنه و یا شبه برهنه هستند جایز است؟ آن هم به قصد کنجکاوی و امثال آن، با این که اطمینان نداریم لذّت جنسی حاصل شود. و در خیابان ها نگاه به زنان نه به آن قصد که گذشت بلکه به نیّت تحریک شدن مرد نسبت به همسر خود، چطور است؟

جواب: نگاه کردن به صحنه های برهنه، به طور مستقیم و یا در صفحه تلویزیون و امثال آن جایز نیست بلکه احتیاط واجب آن است به طور مطلق به آن مناظر نگاه نکند.

سؤال: آیا نگاه کردن به عکس زن باحجابی که در عکس بدون حجاب است، جایز است؟

جواب: احتیاط آن است که به غیر از صورت و دو دست از آن عکس نگاه نشود و امّا صورت و دو دست بدون ریبه و لذت جنسی، جایز می باشد.

سؤال: حکم نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم چیست؟

جواب: زن به احتیاط واجب به قسمتهای از بدن مرد , که عادتا پوشانده می شود نگاه نکند.

سؤال: حکم دیدن موی زن کافر حرام چیست؟

جواب: بدون شهوت اشکال ندارد.

سؤال: حکم نگاه کردن وصحبت کردن با زن مسلمان که حجاب خود را به طور کامل رعایت نمی کند چیست ؟

جواب: اگر نگاه شهوی ، یا خوف وقوع در حرام باشد جایز نیست .

سؤال: نگاه کردن به عورت زن غیر مسلمان در تصویر چه حکمی دارد؟

جواب: نگاه التذاذی جایز نیست وبدون آن هم به احتیاط واجب جایز نیست.

سؤال: آیا نگاه کردن به مو و بدن زنان بی بندو بار اشکال دارد؟

جواب: نگاه کردن به بدن زنهای بی باک که اگر کسی را امر به حجاب نماید اعتنا نمیکند اشکال ندارد مشروط به آنکه بدون شهوت و ترس وقوع در حرام باشد و در این حکم فرقی میان زنهای کفارو دیگر زنها نیست و همچنین فرقی نیست میان دست و صورت و دیگر جاهای بدن که معمولا آنها نمیپوشانند.

سؤال: حد نگاه کردن به زن نا محرم نه از روی لذت تا به چه حد است؟

جواب: مساله نگاه کردن مرد به بدن زنان نا محرم و همچنین نگاه کردن به موی آنان, چه با شهوت باشد چه بدون شهوت, چه باترس وقوع در حرام چه بدون آن , حرام است. ونگاه کردن به صورت آنان ودستها یشان تا مچ, اگر با شهوت یا با ترس از وقوع در حرام باشد , حرام است . بلکه احتیاط مستحب آن است که بدون شهوت و ترس از وقوع در حرام هم به آن نگاه نکند. و نیز نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم باشهوت و ترس از وقوع در حرام, حرام می باشد, بلکه بنابر احتیاط واجب بدون آن نیز نباید نگاه کند مگر به جاهائی از بدن که معمولا مردها نمی پوشانند . مثل سرودستها و ساق پاها که نگاه کردن زن به این جاها اگر بدون شهوت وخوف وقوع در حرام باشد , اشکال ندارد.
و نگاه کردن به بدن زنهای بی باک که اگر کسی آنها را امر به حجاب نماید اعتنا نمی کنند , اشکال ندارد مشروط به آنکه بدون شهوت و ترس ازوقوع در حرام باشد , و در این حکم فرقی میان زنهای کفار و دیگر زنها نیست , و همچنین فرقی نیست میان دست وصورت ودیگر جاهای بدن که معمولا آنها نمی پوشانند.

سؤال:آیا نگاه کردن به اساتید مرد، هنگام تدریس حرام است؟

جواب: اگر بدون شهوت و خوف وقوع در حرام باشد مانعی ندارد.

سؤال: آیا دیدن زن نامحرم که مقداری از بدنش معلوم است و انسان هم بداند که به حرام نمی افتد جایز است ؟

جواب: اگر همراه با شهوت نباشد و خوف وقوع در حرام نباشد، اشکالی ندارد .

سؤال: آیا نگاه کردن به زنی که بدون حجاب است حرام است ؟

جواب: جایز نیست .

سؤال: آیا دیدن اعضای بدن خواهر یا برادر حرام است؟

جواب: حرام است بجز دیدن اعضایی که موجب تحریک شهوت نمی شود

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.