چرا مرگ بر آمریکا؟!

    1- ما آن قدر صدمه که از آمریکا دیدیم از هیچ کس ندیدیم. 2- سلطه آمریکا تمام بدبختیهای ملل مستضعف را به دنبال دارد. 3- آمریکا دشمن شماره یک مردم محروم و مستضعف جهان است. 4- آمریکا می گوید
ادامه مطلب