رشد معنوی از ویژگی های انقلاب دینی و تجلی آن در عدالت اجتماعی است(2)

علامه مصباح یزدی :

رشد معنوی و روحی از ویژگی انقلاب دینی است و تجلی عدالت اجتماعی در جامعه نیز از اثرات چنین انقلابی است؛ لذا در همه جوامع، نهایت آنچه هدف مطلوب برای اجتماع در نظر گرفته می شود پیشرفت علم و تکنولوژی، بهداشت و رفاه عمومی و نظایر آن است. اما تفکر مارکسیستی که هفتاد سال مورد توجه قرار گرفته بود و به عبارتی به تنها امید محرومین تبدیل شده بود، شکست خورد و کشور شوروی هم به کشورهای متعددی تقسیم شدند.

در دنیا، عده ای این تفکر را القا کرده اند که باید قدرت دست عده ای از ممتازین و نخبگان قرار گیرد و ثروت ها جمع شود و تجمع ثروت هم می تواند زمینه پیشرفت های علمی و صنعتی را فراهم بیاورد تا بقیه مردم نیز منتفع شوند؛ اما ثروت های جزئی دست افراد، نمی تواند عامل پیشرفت باشد، بلکه باید تجمع سرمایه صورت بگیرد و نتیجه آن سرمایه داری است. لذا حتی شوروی و چین که قطب مارکسیست بودند که از بین رفتند و تا حدی از این تفکر فاصله گرفته اند و در عمل، حکومت لیبرال هستند.

لذا تفاوت انقلاب اسلامی با سایر انقلاب ها این است که علاوه بر این که خواهان رفاه مردم و استفاده از همه نعمت ها و پیشرفت در علم و تکنولوژی است، اما به این اکتفا نمی کند؛ علاوه بر آن، عدالت اجتماعی نیز نیاز است و امکانات باید به گونه ای باشد که قابل استفاده برای همگان باشد. ویژه خواری و رانت خواری باید کنار برود و زمینه برای همه به صورت یکسان فراهم شود.

 عدالت در همه ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و نظایر آن باید برقرار شود،لذا کسی که استعدادی دارد و می خواهد پیشرفت کند، نباید در هیچ بعدی، محروم بماند؛ بلکه باید شرایط برای او فراهم باشد؛ زمینه استفاده از سرمایه های ملی باید برای همه فراهم باشد.

نباید سرمایه های کشور تنها در اختیار گروه، جناح و طبقه خاصی قرار بگیرد؛ آن هم به اسم های مختلفی مانند ممنوعیت صادرات یا آزادی واردات و نظایر آن؛ نباید عده ای از راه های مختلف، مردم را بچاپند و پولدارتر بشوند. از این رو، علیرغم این همه پیشرفت های علمی، سیاسی و اجتماعی، همچنان در این زمینه، عقب هستیم؛ چون عدالت، ضعیف است و هر کسی به فکر منافع خود است و سخنانی هم که بیان می شود تنها برای دلخوش کردن دیگران و دوشیدن آن هاست.

1396/11/10

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.