اینقدر فهمیده ام دنیا ندارد اعتبار*** اف بر آن دنیا پرست پست پست روزگار

اینقدر فهمیده ام دنیا ندارد اعتبار
اف بر آن دنیا پرست پست پست روزگار

نیک بنگر اهل دنیا را که بس آشفته اند
روز و شب بس بیقرارند؛ بیقرار بیقرار

هر که افتد در میان دام دنیای دنی
می شود نادم ولی در وقت مردن بیشمار

هر که می افتد به پایش رشته دنیا دون
می کشد رنجی که پایانش نمی باشد به کار

در دل دنیا پرست مست دنیا آتشی است
هر که شد دنیا پرست هرگز نگردد کامکار

تا که فرصت باقی و عمرت بدنیا باقی است
حب دنیا را ز سر بیرون نما ای نابکار

آه از آن روزی که آنرا روز حسرت خوانده اند
چشم دنیا دوست را بینم که باشد اشکبار

از خدا خواهم که گیرد دست ما را روز و شب
تا نگردد بنده ای شرمنده در روز شمار

فتنه از دنیا پرستان دنی سر می زند
این سخن گفتم که " ناصح "از تو ماند یادگار


احمدرضااحمدی
ناصح گلستانی

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.