گردونه قدرت، بسمت شرق به گردش در آمده است

به گزارش گلستان ما، حسین کریمی اول، تحلیلگر سیاسی استان گلستان در یادداشتی نوشت: معاهده راهبردی ۲۵ساله ایران و چین که یکی ازتدابیر مقام معظم رهبری امام خامنه ای عزیز درجهت تشکیل قطب قدرت نوظهور شرقی برای مقابله بازیاده خواهی استعمارگرانه غرب و بویژه آمریکا است؛ میتواند معادلات استراتژیک جهان را تغییر دهد.
گسترش و توسعه این رویکرد بین کشورهای مثل ایران، چین، روسیه و هند میتواند چشم انداز افول قدرت غرب را تسریع کند و روابط آینده جهان را بر اساس توازن قدرت بین کشورها و احترام متقابل و عادلانه که رویکرد استعمارگرانه ایی در آن وجود ندارد را ترسیم کند.

معاهده راهبردی ۲۵ساله ایران و چین می تواند ناکارآمدی تحریم های آمریکا وافول قدرت اقتصادی غرب و به ویژه کاهش نقش دلار در معاملات بین المللی را نمایان کند.؛ لذامخالف و فریادههای امریکا و غرب در مقابل این پیمان و آغازجنگ روانی و عملیات رسانه ای دلالت براقدام درست وبجاایران وچین دارد و نشان دهنده بهم ریخته شدن تمامی نقشه ها و طرحهای غرب برای ادامه تسلط اقتصادی برجهان است و راههای تسلط اقتصادی بر شرق را بامشکل مواجه و یا مسدود می کند که
خود این مسئله شکستی سهمگین برای اقتصاد روبه زوال غرب خواهد بود.
درپایان نکته قابل تحمل در این باره جیغ و داد تقی زاده های  داخلی است که پس از یک صده نوکری مزدوری و وادادگی به غرب بطوری که به صراحت اعلام کردند که اگر میخواهید به تمدن برسید؛ بایداز فرق سر تاناخن پا فرنگی شویم.
به میدان آمده اند کسانیکه دراثبات مزدوری خویش مروج سبک زندگی غربی، مصرف گرایی، حذف وکم رنگ کردن فرهنگ ایرانی اسلامی بوده و هستند؛ لذاباید این گروه مزدورمنتظرعواقب خیانت خویش باشند.

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.