‌راه‌‌اندازی پویش دعوت از آیت‌الله رئیسی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری 1400

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه "دعوت از خادم ملت (1)"آیت‌الله رئیسی ملحق شوید:
https://chat.whatsapp.com/LLrhYEx0aJBD75LXnKL3nJ

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه "دعوت از خادم ملت (۲)" آیت‌الله رئیسی ملحق شوید:

https://chat.whatsapp.com/CYUHcJA9ywI3i0yc3Z3hly

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه "دعوت از خادم ملت (۳)"آیت‌الله رئیسی ملحق شوید:

https://chat.whatsapp.com/J9hy57TcyFT2GvLyRKe7h4

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه "دعوت از خادم ملت (4)"آیت‌الله رئیسی ملحق شوید:

https://chat.whatsapp.com/KvX2CncytlyDipBpdSwRKx 

‏‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه "دعوت از خادم ملت (5)"آیت‌الله رئیسی ملحق شوید:

https://chat.whatsapp.com/GqIeJExhmg5AvGrZpTLeFG

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه "دعوت از خادم ملت (6)"آیت‌الله رئیسی ملحق شوید:

https://chat.whatsapp.com/Kf9bVIJdS1O5FmZq26jkl4 

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه "دعوت از خادم ملت (7)"آیت‌الله رئیسی ملحق شوید:

https://chat.whatsapp.com/BAxtPMfVk7x1YHFlXkP8WD   

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.