کتاب سراب سیاست واکاوی اندیشه و عملکرد موسوی خوئینی ها

در بخشی از مقدمه در ضرورت نگارش این کتاب آمده است: فتنه گران، در جنگ نرم می کوشند با ابهام آفرینی، غبار تردید را در جامعه برپا کنند و مردم را به سوی بی طرفی سوق دهند، تا از این رهگذار حق مداران را منزوی سازند... در ماه های پس از آغاز فتنه، برخی رسانه ها ضمن اشاراتی، از آقای سیدمحمد #موسوی_خوئینی_ها با عنوان «مرد خاکستری» و «کسی که بیشتر فعالیت می کند ولی کمتر خود را نشان می دهد» یاد می کردند. نقش او زمانی برجسته شد که اصلاح طلبان پس از نومیدی از برخی سران خود، رهبری او را پذیرفتند. با این همه، کمترکسی او را می شناخت؛ و پژوهشی نیز که در آغاز دهه هشتاد کوشید تا او را بشناساند، به دلیل خروج از طریق انصاف، با واکنش هم زمانِ اصول گرایان و اصلاح طلبان روبه رو گشت. با این اوصاف، به آفتاب آوردن مرد سایه نشین، ضرورت یافت. پژوهش درباره کسی که با وجود به راه انداختن یک رسانه موج آفرین به ندرت گفت وگو با رسانه ها را پذیرفته است کار آسانی نبود و...

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.