کتاب شناسی حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام

در باره ی خصوصیات جسمی و بدنی حضرت گفته شده که ایشان دارای قامتی بلند، سینه ای ستبر، بازوانی توانمند و چهره ای بس زیبا بود و به همین سبب او را ماه بنی هاشم می گفتند. همچنین حضرت عبّاس (ع) در روایات به خصوصیاتی چون ایثار، تیزبینی و بصیرت زیاد، استواری در ایمان، جهاد عظیم، امتحان نیکو و جایگاه رشک آور در قیامت، توصیف شده است.

حضرت عباس(ع) از ابتدای مدینه تا کربلا با امام حسین(ع) بود و در کربلا وظیفه ی علمداری و آب رسانی به کودکان را بر عهده داشت. در شب عاشورا هنگامی که امام حسین (ع) از یارانش خواست که اگر می خواهند بروند، از تاریکی شب استفاده نمایند و راهی شوند؛ حضرت عباس(ع) با سخنانی پر صلابت، حضورِ خود را در صورتِ شهید شدن هم اعلام نمود. در شرح این واقعه امام سجاد(ع) می فرماید: وقتی شب (عاشورا) شد، (حسین (ع)) فرمود: این شب بر شما پرده انداخته است. از آن استفاده کنید و هر یک از شما، دست یکی از خاندان مرا بگیرد، در اجتماعات و شهرهایتان پراکنده شوید تا خدا گشایشی دهد. این جماعت، تنها به دنبال من هستند و اگر به من دست بیابند، از جستجوی بقیه دست می کشند. پس برادران و پسرانش و پسران برادرش و دو پسر عبدالله بن جعفر گفتند: چگونه این کار را بکنیم؟ و پس از تو باقی بمانیم؟! خدا نکند که چنین روزی را ببینیم! و اولین کسی که این سخنان را شروع کرد، عبّاس بن علی (ع) بود.

همچنین گفته شده زمانی که شمر بن ذی الجوشن برای او و سه برادرش امان نامه آورد گفت: نفرین خدا بر تو و امان نامه ات باد!. .. آیا به ما امان می دهی در حالی که پسر پیامبر خدا امان ندارد؟ حضرت عباس(ع) پس از جنگی نمایان که برای آب آوردن رفته بود، شهید شد و شهادت او به قدری بر امام (ع) سنگین آمد که امام حسین(ع) فرمود: اکنون پشتم شکست و چاره ام ناچار شد.

٭

در اینجا فهرست توصیفی الفبایی کتاب هایی که پیرامون حضرت عباس(ع) نگاشته شده، آورده می شود:

1. ۱۲۸درجه تا قبله، امیرحسن احمدی، تهران: سلیس، ‫۱۳۹۱.

2. 480 داستان از فضائل، مصایب و کرامات حضرت ابوالفضل العباس(ع)، عباس عزیزی، تهران، صلات، 1381 و تهران، بوستان قرآن، 1388.

3. ۷۲ داس‍ت‍ان از ش‍ف‍اع‍ت ام‍ام ح‍س‍ی‍ن (ع) ب‍ه ان‍ض‍م‍ام داس‍ت‍ان ه‍ای‍ی از ش‍ف‍اع‍ت ح‍ض‍رت اب‍وال‍ف‍ض‍ل ال‍ع‍ب‍اس (ع)، رض‍ا ح‍س‍ی‍ن‍ی الارزی، م‍ش‍ه‍درض‍ا ح‍س‍ی‍ن‍ی الارزی، ت‍ه‍ران: ول‍ی ع‍ص‍ر(ع‍ج)، ۱۳۷۹.

4. ۷۲ درس زن‍دگ‍ی از سی‍ره ی ع‍م‍ل‍ی ح‍ض‍رت اب‍اال‍ف‍ض‍ل ال‍ع‍ب‍اس (ع)، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن ع‍ل‍ی‍ق‍ل‍ی، ت‍ه‍ران: ع‍اب‍د‫، ۱۳۸۸.  

5. اب‍اال‍ف‍ض‍ل ب‍اب ال‍ح‍وائ‍ج (ع)، ن‍گ‍ارش ع‍ل‍ی ع‍ل‍وی ن‍ژاد خ‍م‍سه ل‍وئ‍ی، ف‍ری‍دون‍ش‍ه‍ر: ح‍ب‍ی‍ب‍ی‍ان، ۱۳۸۳.

6. اب‍اال‍ف‍ض‍ل(ع) س‍راج ال‍ش‍ه‍دا، م‍ح‍م‍ودرض‍ا ت‍راب‍ی پ‍ور؛ ب‍ه س‍ف‍ارش س‍ت‍اد ی‍ادواره س‍رداران و ش‍ه‍دای ش‍ه‍رس‍ت‍ان م‍اه‍ش‍ه‍ر، ت‍ه‍ران: گ‍ف‍ت‍م‍ان خلاق، ۱۳۸۱.

7. اباالفضل العباس(ع)، قاسم رجبیان، قم: عصر رهایی، ‫۱۳۹۳.

8. ابوالفضل باوفا علمدار کربلا، سروده رضا علی نیا؛ تصویرگر علی محمدی، آمل: رضا علی نیا، ‫ ۱۳۸۸.

9. اب‍وال‍ف‍ض‍ل (ع): س‍ق‍ای ت‍ش‍ن‍ه، م‍ح‍م‍ود داوری، اص‍ف‍ه‍ان: ن‍ور اس‍لام، ۱۳۸۴.

10. ‫ابوالفضل العباس(ع) ساقی عطاشی کربلاء و حامل لواءالحسین، علی العسیلی العاملی، ‫بیروت ‫: الارشاد‫، ۱۴۳۰ق.

11. ابوالفضل العباس(ع): پژوهشی در سیره و سیمای عباس بن علی(ع)، جواد خرمیان، قم: راه سبز‫، ۱۳۸۶.

12. ابوالفضل العباس(ع)، زینب السادات ذوالفقاری، تهران: نشر آثل، ‫۱۳۹۳.

13. اب‍وال‍ف‍ض‍ل ال‍ع‍ب‍اس (ع)، حس‍ی‍ن یزدی، تهران: ول‍ی ع‍ص‍ر (ع‍ج)‫، ۱۳۷۸.

14. اب‍وال‍ق‍رب‍ه: ش‍رح زن‍دگ‍ان‍ی ح‍ض‍رت اب‍وال‍ف‍ض‍ل (ع)، ب‍چ‍ه ه‍ای م‍دی‍ن‍ه ب‍ی ص‍اح‍ب ش‍دن‍د، م‍ج‍ی‍د زج‍اج‍ی کاشانی، ت‍ه‍ران: ن‍ش‍ر س‍ب‍ح‍ان‫، ۱۳۷۷ و ۱۳۷۹.  

15. از این دست: ۱۳۳ دوبیتی نذر دست های علمدار کربلا، حبیب نظاری؛ برای مرکز آفرینش های ادبی حوزه ی هنری استان قم، قم: سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه ی هنری استان قم‫، ۱۳۸۶.

16. از قمر بنی هاشم حضرت عباس(ع) برام بگو، صدیقه خداخواه؛ تصویرگر مهشید شادمهر، تهران: اعجاز قلم، ‫۱۳۹۱.

17. اسوه و الگو: حضرت قاسم و علی اکبر و عباس (ع)، علی پور حسینی، مشهد: ضریح آفتاب‫، ۱۳۹۰.

18. اسوه ه‍ای ایث‍ار: ن‍گ‍اه‍ی ب‍ه زن‍دگ‍ان‍ی ح‍ض‍رت اب‍وال‍ف‍ض‍ل ال‍ع‍ب‍اس(ع)، ع‍ب‍اس ق‍دی‍ان‍ی، ت‍ه‍ران: ف‍رداب‍ه، ۱۳۸۱.

19. اش‍ع‍ار ش‍ی‍وا: در م‍دح و م‍ص‍ی‍ب‍ت ق‍م‍ر ب‍ن‍ی ه‍اش‍م ح‍ض‍رت اب‍وال‍ف‍ض‍ل(ع)، قم: صح‍ف‍ی، ۱۳۶۹.

20. اعجب القصص فی کرامات العباس(ع)، السیدمحمدحسن صادق آل طعمه؛ تصحیح و تنقیح فاضل الحکیم، قم: ذوی القربی‫، ۱۴۲۷ق.

21. اقمار حسین(ع): زینب کبری(ع)، ابوالفضل العباس(ع)، علی اکبر(ع)، حسن. م، قم: ذکری‫، ۱۳۸۹.

22. الا ی‍اای‍ه‍ا ال‍س‍اق‍ی. ..: طرح‍ی از چ‍ه‍ره ی ت‍اب‍ن‍اک ق‍م‍ر ب‍ن‍ی ه‍اش‍م (ع) (رب‍اع‍ی و غزل)، سروده مح‍م‍دج‍واد غ‍ف‍ورزاده (ش‍ف‍ق)؛ م‍ق‍دم‍ه ه‍ادی م‍ن‍وری، م‍ش‍ه‍د: رس‍ت‍گ‍ار، ۱۳۸۲.

23. ال‍س‍رّ ال‍ف‍ی‍اض ب‍اب ال‍وائ‍ج ال‍ی ال‍ل‍ه سی‍دن‍ا و مولان‍ا اب‍وال‍ف‍ض‍ل ال‍ع‍ب‍اس(ع)، اح‍م‍د ش‍ک‍ر ال‍ح‍س‍ن‍ی، ب‍ی‍روت: دارال‍ه‍ادی، ۱۴۱۹‎ق/ ۱۹۹۸‎م.

24. ال‍ع‍ب‍اس(ع): ن‍م‍وذج ل‍لاق‍ت‍داء الان‍س‍ان‍ی، ب‍ی‍روت: م‍وس‍س‍ه ی الان‍ت‍ش‍ار ال‍عرب‍ی، ۱۴۲۳ق/۲۰۰۲م.

25. ال‍عب‍اس (ع)، عب‍دال‍رزاق ال‍م‍ق‍رم، ق‍م: ش‍ری‍ف ال‍رض‍ی، ۱۳۷۷.

26. ال‍ع‍ب‍اس (ع) ب‍طول‍ه ال‍روح و ش‍ج‍اع‍ه ال‍س‍ی‍ف، ه‍ادی ال‍م‍درس‍ی، ت‍ه‍ران: دار مح‍ب‍ی ال‍حس‍ی‍ن (ع)، ۱۴۲۵ق/۲۰۰۴م.

27. ال‍عب‍اس ب‍ن ع‍ل‍ی(ع) رائ‍د ال‍ک‍رام‍ه و ال‍غ‍داء ف‍ی الاس‍لام، ب‍اق‍رش‍ری‍ف ال‍ق‍رش‍ی، ق‍م: دار ال‍ک‍ت‍اب الاس‍لام‍ی، ۱۴۱۱ق.

28. ال‍ع‍ب‍اس ب‍ن عل‍ی(ع): نص‍ی‍ر ال‍حس‍ی‍ن (ع)، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی م‍درس‍ی، ت‍ه‍ران: ن‍ش‍ر ب‍ق‍ی‍ع، ۱۳۷۴ و ق‍م: دار المحبی ال‍ح‍س‍ی‍ن (ع)‫، ۱۴۲۶ق.

29. ال‍ع‍ب‍اس ب‍ن ع‍ل‍ی(ع): ب‍طل ک‍رب‍لاء، کم‍ال ال‍سی‍د، ق‍م: م‍وس‍س‍ة ان‍ص‍اری‍ان، ۱۴۱۷ق.

30. العباس بن علی حامل لواءالحسینعلیهماالسلام، رعد النور الموسوی، قم: مکتبة الداوری‫، ۱۴۲۶ق.  

31. ال‍ع‍ب‍اس(ع) رج‍ل ال‍ع‍ق‍ی‍ده و ال‍ج‍ه‍اد، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی ی‍وس‍ف الاث‍ق‍ی‍ر؛ ت‍ص‍ح‍ی‍ح و ت‍ن‍ق‍ی‍ح: م‍ح‍م‍دص‍ادق ت‍اج، ق‍م: م‍ؤس‍س‍ة مح‍ب‍ی‍ن، ۱۴۲۲ق.

32. العباس(ع)، عبدالرزاق الموسوی المقرم؛ تحقیق محمد الحسون، قم: الاجتهاد‫، ۱۴۲۷ق.

33. ‫العباس بن علی(ع) الوفاء الخالد: دراسة تحلیلیة فی سیرته الخالدة، عبدالامیر عزیر القریشی، قم: ‫عبدالامیر قریشی، ‫۱۴۳۴ق.

34. الکرامات الحسینیة و کرامات ابی الفضل العباس(ع)، علی میرخلف زاده؛ ترجمه ی موسی قصیر، علاء کورانی، قم: مدین، ۱۳۸۴ش.

35. ام البنین(ع) مادر علمدار، مهدی غلامی مهرآبادی، قم: آیت شرق‫، ۱۳۸۷.

36. ام البنین(ع) مادر پرچمدار کربلا، علی سید جمال اشرف؛ ترجمه ی محمّد حسین خورشیدی، قم: طوبای محبت‫، ۱۳۸۹.

37. امام حسین مظلوم و ابوالفضل دلاور(ع)، فرامرز ملاحسین تهرانی، تهران: آوای نور‫، ۱۳۸۷.

38. ام‍ام زمان(عج) و ح‍ض‍رت اب‍وال‍ف‍ض‍ل ال‍ع‍ب‍اس(ع)، س‍ال‍م ج‍ع‍ف‍ری، ت‍ه‍ران: لاه‍وت، ۱۳۸۳.

39. امام زمان(ع) و حضرت عباس (ع)، ابوالفضل سبزی، قم: خورشید هدایت‫، ۱۳۹۰.

40. امام حسین(ع) قهرمان تاریخ با نگاهی به زندگانی حضرت ابوالفضل(ع) و علی اصغر(ع)، حسن خرمی آرانی، تهران: انصاری‫، ۱۳۸۸.

41. امید حرم: زندگی حضرت ابوالفضل عباس(ع)، ابوالقاسم حمیدی، قم: مسجد مقدس جمکران‫، ۱۳۸۸.

42. ام‍ی‍رآب، س‍راینده م‍ه‍دی وح‍ی‍دی صدر؛ نقاشی ف‍رش‍ت‍ه م‍ن‍ع‍م‍ی طرح و اجرا شرکت سیمای نور کوثر، م‍ش‍ه‍د: ع‍روج ان‍دی‍ش‍ه‫، ۱۳۸۳.

43. ان‍ص‍ار ال‍ح‍س‍ی‍ن (ع): مش‍ت‍م‍ل بر م‍ن‍اق‍ب و م‍ص‍ائ‍ب ع‍ق‍ی‍ل‍ه ال‍ع‍رب زین‍ب کب‍ری و ح‍ض‍رت قم‍ر بن‍ی ه‍اش‍م و حض‍رت ع‍ل‍ی اک‍ب‍ر(ع)، م‍ه‍دی م‍رع‍ش‍ی ن‍ج‍ف‍ی، ت‍ب‍ری‍ز: پ‍ری‍ور‫، ۱۳۷۸.

44. آبروی آب: (گزیده شعر شاعران معاصر در مدح حضرت ابوالفضل(ع))، به انتخاب کامران شرفشاهی، تهران: هزاره ققنوس‫، ۱۳۹۲.  

45. آثار و برکات توسل به حضرت عباس(ع): مجموعه کامل نمازها، ذکرها و دعاهای توسل. ..، عباس اسلامی، تهران: بوستان قرآن، ‫ ۱۳۸۹.

46. آثار و ب‍رک‍ات ح‍ض‍رت ام‍ام ح‍س‍ی‍ن(ع) و ح‍ض‍رت اب‍اال‍ف‍ض‍ل (ع): ع‍زاداری، زی‍ارت، ت‍وس‍ل، ح‍اج‍ات، ش‍ف‍ا، غ‍ف‍ران، مح‍ّم‍درض‍ا باق‍ی اص‍ف‍ه‍ان‍ی، ق‍م: ن‍ص‍ای‍ح، ۱۳۸۰.

47. آداب زی‍ارت حرم‍ی‍ن شری‍ف‍ی‍ن: حض‍رت ام‍ام ح‍س‍ی‍ن (ع) و حض‍رت اباال‍ف‍ض‍ل (ع)، ق‍م: اح‍م‍دی‍ه، ۱۳۸۲.

48. آش‍ن‍ای‍ی با زندگ‍ان‍ی ق‍م‍ر ب‍ن‍ی ه‍اش‍م (ع)، اص‍غ‍ر م‍ح‍م‍دی ه‍م‍دان‍ی، ت‍ه‍ران: گ‍ل‍زار ک‍ت‍اب، ۱۳۸۲.

49. آشنایی با سیره و زندگانی حضرت ابوالفضل العباس(ع)، عباس حیدرزاده، قم: عصر آگاهی‫، ۱۳۹۰.

50. آموزش موسیقی تعزیه: مجلس شهادت حضرت عباس (ع) بر اساس سیستم موسیقی ردیف دستگاهی ایران زمین به شیوه ی علمی (روش ابداعی)، اسدالله علی عسگری رنانی، اصفهان: گل افشان، ‫ ۱۳۹۰.

51. ب‍اب ال‍حوائ‍ج (ع) زندگ‍ان‍ی ح‍ض‍رت اب‍وال‍ف‍ض‍ل ال‍ع‍ب‍اس (ع) و ۳۴ ک‍رام‍ت و ع‍ن‍ای‍ات از آن حض‍رت، بش‍ی‍ر حس‍ی‍ن‍ی، قم: آل اح‍م‍د(ع)، ۱۳۸۳.

52. ب‍اب ال‍حوائ‍ج(ع)، اثر طب‍ع اب‍وال‍ح‍س‍ن طغ‍رائ‍ی (پ‍گ‍اه)، اص‍ف‍ه‍ان: دی‍ن و دان‍ش، ۱۳۷۰.

53. باب الحوائج: حضرت ابالفضل العباس(ع)، علی حسن زاده؛ مترجم محمدمهدی رضایی، قم: راه سبز‫، ۱۳۹۳.

54. باب الحوائج(ع)، علی شریعتی فر، مشهد: دیانت، ‫ ۱۳۸۸.

55. ‫باب ال‍ح‍وائ‍ج (ع): زندگ‍ان‍ی حض‍رت ابوال‍ف‍ض‍ل ال‍عب‍اس (ع) و ۳۴ کرام‍ت و ع‍ن‍ای‍ت از آن ح‍ض‍رت، ب‍ش‍ی‍ر ح‍س‍ی‍ن‍ی طوق‍ی، ق‍م: ن‍س‍ی‍م ح‍ی‍ات‫، ۱۳۸۰.  

56. باب الحوائج یا زندگانی ابوالفضل العباس(ع)، عبدالحسین مومنی، تهران: بدرقه جاویدان، ۱۳۸۶.

57. بر ابوالفضل العباس(ع) باب الحوائج زیباترین سردار چه گذشت؟، صید عزیز رضائی چناری، قم: دفتر نشر نوید اسلام‫، ۱۳۸۶.  

58. بر آستان جانان: اسرار زیارات امامان معصوم و حضرت اباالفضل(ع)، باقر فخار، اصفهان: اقیانوس معرفت‫، ۱۳۸۹.

59. ب‍طل ال‍ع‍ل‍ق‍م‍ی ال‍ع‍ب‍اس الاک‍ب‍ر ب‍ن الام‍ام ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن ع‍ل‍ی ب‍ن اب‍ی طال‍ب(ع): ت‍اری‍خ حی‍اة ال‍عب‍اس ب‍ن ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن. ..علیهم السلام، ع‍ب‍دال‍واح‍د ال‍م‍ظف‍ر، ق‍م: ش‍ری‍ف رض‍ی‫، ۱۴۱۳ق.

60. بگذار اینجا بمانم، امام حسین(ع) و ابوالفضل، فریبا کلهر؛ تصویرگر حسام الدین طباطبایی، تهران: قدیانی، ‫۱۳۹۰.

61. پاره ای از کرامت های مولی حضرت اباالفضل العباس قمر بنی هاشم(ع)، سعید رشید زمیزم؛ ترجمه ی محمد جعفر سعدیان، قم: ابتکار دانش‫، ۱۳۸۹.

62. پ‍اس‍دار دی‍ن، ع‍ل‍ی پ‍وس‍ت ش‍ور، ت‍ه‍ران: م‍وس‍س‍ه ی ف‍ره‍ن‍گ‍ی ان‍ت‍ش‍ارات‍ی م‍ک‍ی‍ال، ۱۳۸۳.

63. پرتویی از ماه: مجموعه ۵۴ سخن از حضرت قمر بنی هاشم(ع)، طاووس صدیقی، مشهد: پیوند با امام (ره)، ‫ ۱۳۸۸.

64. پ‍رچ‍م‍دار ان‍ق‍لاب ح‍س‍ی‍ن‍ی(ع)، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی م‍ح‍م‍ودی، ت‍ه‍ران: ف‍ی‍ض، ۱۳۷۰.

65. پرچمدار آب و آینه: زندگانی ابوالفضل العباس (ع)، محسن پارسا؛ نقاشی علی محمدی، تهران: سپیده‫، ۱۳۸۸.

66. پرچمدار عشق: حضرت ابوالفضل العباس(ع)، حسین حسین زاده اوره نطنزی، تهران: کعبه دل‫، ‫۱۳۹۲.

67. پ‍رچ‍م‍دار ک‍رب‍لا: م‍ج‍م‍وع‍ه ای از اش‍ع‍ار م‍ذه‍ب‍ی در م‍دح و م‍ن‍ق‍ب‍ت ب‍زرگ پ‍رچ‍م‍دار ک‍رب‍لا ق‍م‍ر ب‍ن‍ی ه‍اش‍م اب‍وال‍ف‍ض‍ل ال‍ع‍ب‍اس (ع)، گ‍زی‍ن‍ش ج‍واد س‍ب‍زه ای، ت‍ه‍ران: ن‍اس، ۱۳۶۸.

68. پ‍رچ‍م‍دار ن‍ی‍ن‍وا (ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی از زن‍دگ‍ان‍ی ح‍ض‍رت ع‍ب‍اس (ع))، م‍ح‍م‍د م‍ح‍م‍دی اش‍ت‍ه‍اردی، ق‍م: مس‍ج‍د مق‍دس جمکران‫، ۱۳۷۶.

69. پ‍ی‍ام‍ی از وظی‍ف‍ه ش‍ن‍اس‍ی و ای‍ث‍ار زن‍دگ‍ان‍ی ح‍ض‍رت اب‍وال‍ف‍ض‍ل (ع)، ع‍ل‍ی ق‍ائ‍م‍ی، ق‍م: پ‍ی‍ام م‍ق‍دس، ۱۳۸۵.

70. تابش انوار بر شعرا و اشعار ۳: شعرا و مداحان مورد عنایت معصومین حضرت زینب، حضرت عباس، علماء و عرفاء، حبیب الله رضایی مهر، قم: معصومین(ع)‫، ۱۳۹۳.

71. تاریخ زندگانی قمر بنی هاشم حضرت اباالفضل عباس بن علی بن ابیطالب(ع)، اقتباس و نگارش عمادالدین حسین اصفهانی، تهران: کتابفروشی اسلامیه‫، ۱۳۳۳.

72. ت‍أم‍لات ف‍ی زی‍ارة ال‍ع‍ب‍اس ب‍ن ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن (ع)، م‍ح‍مّ‍دت‍ق‍ی ال‍مدرس‍ی، ته‍ران: دار مح‍ب‍ی ال‍ح‍س‍ی‍ن (ع)، ۱۴۲۴ق.

73. ت‍ح‍ل‍ی‍لات ن‍ف‍س‍ی‍ة ل‍ذوات اخ‍رویةه، ح‍س‍ی‍ن م‍ح‍م‍د ال‍ظاه‍ر؛ م‍ح‍م‍د ال‍ظاع‍ل‍ی، ک‍وی‍ت: م‍ن‍ش‍ور س‍ی‍دی، ۱۴۲۴ق.

74. ‫ترجمه ی العباس ‫: سردار کربلا حضرت ابوالفضل العباس(ع)‫، عبدالرزاق موسوی المقرم ‫؛ مترجم ناصر پاکپرور ‫؛ تصحیح و ویرایش علی اکبر مهدی پور، حسین استاد ولی، قم ‫: تک‫،۱۴۳۰ق.

75. تشنه ترین دریا یکصد و پنجاه کرامت از قمر بنی هاشم (ع)، نویسنده محمدحسن آل طعمه؛ ترجمه ی احمد بانپور، ‫مشهد ‫: استوار‫، ۱۳۸۷.

76. تعزیه ی قمر بنی هاشم(ع): تلاشی در تصحیح نسخ تعزیه (مجلس اول)، کاری از واحد تعزیه ی حوزه ی هنری استان قم؛ گردآورنده و تنظیم امیر زینلی؛ مشاور تصحیح اشعار محمدعلی مجاهدی؛ مشاور تصحیح روایات و احادیث محمود طباطبایی؛ مشاور تعزیه ابوالفضل کبابیان، ‫قم ‫: حوزه ی هنری استان قم‫، ۱۳۸۷.

77. تلواسه های سقاء: مجموعه شعر آیینی شاعران مازندران در رثاء حضرت عباس بن علی(ع)، به کوشش رحیم موسوی، میثم رنجبر؛ کاری از مرکز آفرینش ادبی حوزه ی هنری مازندران، تهران: نشر رسانش نوین، ‫۱۳۹۲.

78. جای خالی عباس: بررسی رفتارهای تشکیلاتی حضرت عباس(ع)، سید علی اصغر علوی؛ با همکاری محمد عبدالحسین زاده و میلاد موحدیان؛ با مقدمه محمدرضا سنگری، تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، بسیج دانشجویی‫، ۱۳۹۳.

79. ج‍ن‍گ‍ج‍وی ن‍ق‍اب‍دار: دو داس‍ت‍ان از زن‍دگ‍ان‍ی ح‍ض‍رت ع‍ب‍اس (ع) برای دان‍ش آم‍وزان دوره ه‍ای راه‍ن‍م‍ای‍ی و دب‍ی‍رس‍ت‍ان، غ‍لام‍رض‍ا آب‍روی؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر م‍ح‍س‍ن زم‍ان‍ی، ته‍ران: پ‍یام آزادی، ق‍م: م‍وس‍س‍ه ی در راه ح‍ق، ۱۳۷۷.

80. جوانمرد صحرای کربلا حضرت ابوالفضل (ع)، علی اکبر ابویی مهریزی، یزد: وصال، ‫۱۳۸۷.

81. چ‍ه‍ره ی درخ‍ش‍ان ق‍م‍ر ب‍ن‍ی ه‍اش‍م اب‍وال‍ف‍ض‍ل ال‍ع‍ب‍اس (ع)، ع‍ل‍ی رب‍ان‍ی خ‍ل‍خ‍ال‍ی، ق‍م: م‍وس‍س‍ه ی ف‍ره‍ن‍گ‍ی ث‍ق‍ل‍ی‍ن، ۱۳۷۴.

82. چ‍ه‍ره ی درخ‍ش‍ان قم‍ر بن‍ی ه‍اش‍م ابوالفضل العباس (ع) ش‍ام‍ل ۲۴۰ ک‍رام‍ت از آن ح‍ض‍رت، ن‍س‍ب‍ت ب‍ه ش‍ی‍ع‍ی‍ان، اه‍ل س‍ن‍ت، م‍س‍ی‍ح‍ی‍ان، ک‍ل‍ی‍م‍ی‍ان و زرت‍ش‍ت‍ی‍ان، ع‍ل‍ی رب‍ان‍ی خ‍ل‍خ‍ال‍ی، ق‍م: م‍ک‍ت‍ب ال‍ح‍س‍ی‍ن (ع)‫، ۱۳۷۵.

83. چ‍ه‍ل داس‍ت‍ان از ک‍رام‍ات ح‍ض‍رت اب‍اال‍ف‍ض‍ل ال‍ع‍ب‍اس(ع)، م‍رت‍ض‍ی اع‍دادی، م‍ش‍ه‍د: ولای‍ت، ۱۳۷۹ و ۱۳۹۳.

84. چهل داستان از کرامات حضرت ابوالفضل العباس(ع)، هیئت تحریریه انتشارات عصر حضور، قم: عصر ظهور‫، ۱۳۸۷.

85. حاکمان آسمان، علیرضا اکبری ارضتی، گرگان: نوروزی‫، ۱۳۹۳.

86. حدیث عشق و وفا: زندگانی حضرت اباالفضل العباس(ع)، احمد فرقانی، قم: گلستان ادب‫، ۱۳۸۲.

87. ح‍ض‍رت اباال‍ف‍ض‍ل ال‍عب‍اس (ع): سردار رش‍ی‍د ک‍رب‍لا، ع‍ب‍دالام‍ی‍ر ف‍ولادزاده، ق‍م: ک‍ان‍ون ن‍ش‍ر اندی‍ش‍ه ه‍ای اسلام‍ی، ۱۳۶۹.

88. ح‍ض‍رت اب‍اال‍ف‍ض‍ل(ع) م‍ظه‍ر ک‍م‍الات و ک‍رام‍ات، ع‍ل‍ی م‍وح‍د اب‍طح‍ی م‍وس‍وی اص‍ف‍ه‍ان‍ی، ق‍م: م‍وس‍س‍ه ی ان‍ت‍ش‍ارات ع‍ص‍ر ظه‍ور، ۱۳۷۷.

89. حضرت ابالفضل العباس (ع) باب امام عصر (عج): اشاره ای به علل مشکلات و ارائه راه حلی برای آن ها، علی تقی پور، قم: عطرعترت (ع)‫، ۱۳۸۸.

90. حضرت ابالفضل العباس(ع)، هیات تحریریه انتشارات آرام دل، ‫تهران: ‫آرام دل، ‫۱۳۹۲.

91. حضرت ابوالفضل(ع): جوان نقابدار، ماندانا زارعی؛ تصویرگر سمیه بیگلری، کرج: در دانش بهمن، ‫۱۳۸۹.

92. حضرت ابوالفضل(ع)، جعفر ریوندی؛ تصویرگر طاهره رضایی، تهران: کمال اندیشه؛ قم: براق، ‫۱۳۹۱.

93. حضرت ابوالفضل(ع) چهره ی محبوب تاریخ، بدر تقی زاده انصاری، تهران: بدر تقی زاده انصاری‫، ۱۳۸۹.

94. حضرت ابوالفضل(ع)، سیدجواد معلم؛ تصویرگر حامد غفاریان، مشهد: برکات اهل بیتعلیهم السلام، ‫۱۳۹۱.

95. حضرت ابوالفضل(ع)، عباس قدیانی، تهران: آرون، ‫۱۳۹۰.

96. حضرت ابوالفضل(ع) شفایم داد، ام البنین فیروزآبادی؛ تصویرگر زهره سادات فیض آبادی، دامغان: منذر، ‫۱۳۸۹.

97. ح‍ض‍رت اب‍وال‍ف‍ض‍ل(ع)، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی م‍ردان‍ی، ت‍ه‍ران: ش‍ورای هم‍اه‍ن‍گ‍ی تب‍ل‍ی‍غ‍ات اسلام‍ی، ن‍ش‍ر ه‍م‍اه‍ن‍گ، ۱۳۷۷.

98. حضرت ابوالفضل(ع) مدافع حریم حسینی شرح خطبه ی گرانقدر حضرت عباس(ع) بر بالای بام کعبه، مجید زجاجی کاشانی، عباس ایزدی، کاشان: محتشم‫، ۱۳۸۷.

99. حضرت ابوالفضل العباس(ع) جامع الفضائل، علی رضا خاکپور مقدم، قم: حضرت عباس(ع)، ۱۳۸۶.

100. ح‍ض‍رت اب‍وال‍ف‍ض‍ل ال‍ع‍ب‍اس (ع)، سیدم‍ح‍م‍دت‍ق‍ی م‍درس‍ی؛ ‫م‍ت‍رج‍م ک‍ورش ع‍ل‍ی‍ان‍ی، تهران: یاسین نور‫، ‫۱۳۹۳.

101. حضرت ابوالفضل العباس(ع)، لطیف راشدی، محمدرضا راشدی، قم: لاهوتیان‫، ۱۳۸۷.

102. حضرت ابوالفضل العباس(ع) آب سالار دشت خونین کربلا: اشعار از ولادت و حماسه ها و شهادت، مهدی ایزدی دهکردی (حکیم)، اصفهان: گلهای محمدی، ‫ ۱۳۸۷.

103. حضرت ابوالفضل (ع)، اباسط محمدی فاضل، طرح و اجرا شرکت طراحی هنری کالک، تهران: گوهر اندیشه، ‫۱۳۹۱.

104. حضرت سقا(ع)، مجتبی طباطبائی نسب، تهران: کانون تربیت شهیدان، ۱۳۸۶.

105. حضرت عباس(ع) از ولادت تا شهادت، اصل و نسب و فرزندان. ..، محسن ماجراجو؛ ویراستار مهدی صباغی، مشهد: دیانت‫، ۱۳۹۱.

106. حکایات و کرامات باب الحوائج حضرت عباس بن علی (ع)، ابراهیم سرور؛ ترجمه و تحقیق محمد شیبانی، تهران: موسسه انتشارات قائم‫، ۱۳۹۰.

107. حم‍اس‍ه ی پ‍س‍ران ع‍ل‍ی(ع): ش‍رح م‍ن‍ظوم دلاوری ه‍ای ام‍ام ح‍س‍ی‍ن (ع) و ح‍ض‍رت اب‍وال‍ف‍ض‍ل ال‍ع‍ب‍اس (ع) و ش‍ی‍ع‍ی‍ان وف‍ادارش‍ان در واق‍ع‍ه ی ک‍رب‍لا، ش‍اع‍ر مه‍دی شف‍ی‍ع‍ی (پ‍ردی‍س‍ی)، ت‍ه‍ران: گ‍وی‍ه، ۱۳۷۹.

108. ح‍م‍اس‍ه ی ف‍ض‍ی‍ل‍ت، ف‍ره‍اد طاه‍ری، ق‍زوی‍ن: طه .

109. حمزه بن قاسم علوی (نواده ی حضرت ابوالفضل العباس مشهور به حمزه غربی)، محمدسعید نجاتی، تهران: مشعر‫، ۱۳۹۳.  

110. خ‍ص‍ائ‍ص ال‍ع‍ب‍اس‍ی‍ه(ع)، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م ک‍ل‍ب‍اس‍ی نج‍ف‍ی؛ تحقیق و ترجمه ی متن عربی محمد اسکندری، ت‍ه‍ران : ص‍ی‍ام‫، ۱۳۸۴، ق‍م: م‍ک‍ت‍ب‍ه ال‍ح‍ی‍دری‍ه، ۱۴۲۰ق، ت‍ه‍ران: خام‍ه، ۱۳۶۶.

111. خطبه های آسمانی: شامل خطبه ی غدیر، خطبه ی فدکیه، خطبه...، تصحیح و ترجمه ی واحد تحقیقاتی صائب، تهران: پارسیا‫، ۱۳۹۳.

112. خطیب کعبه: شرح خطبه نورانی قمر منیر بنی هاشم(ع) بر فراز کعبه در یوم التروبه سال ۶۰ قمری، علی اصغر یونسیان؛ با مقدمه علی اکبر مهدی پور و تقریظ جواد کربلائی، تهران: آئینه زمان‫، ۱۳۸۶.

113. خورشید علقمه‫، علی اکبر عربی قریه علی، یزد ‫: اندیشمندان یزد‫، ۱۳۹۲.

114. ‫داستان های شگفت انگیزی از کرامات حضرت ابوالفضل (ع)‫، حیدر قنبری، ‫ قم ‫: شمیم کوثر‫، ۱۳۸۸ و یقظه، ‫ ۱۳۹۳.

115. داستان هایی از زندگانی حضرت ابوالفضل العباس(ع)، علیرضا کربندی، مشهد: دامینه: واسع‫، ۱۳۹۰.

116. در رثای حضرت ابوالفضل العباس(ع)، یدالله نامدار، کرمان: جعفر نامدار، ۱۳۸۵.

117. در س‍اح‍ل ع‍ل‍ق‍م‍ه: م‍ج‍م‍وع‍ه ی رب‍اع‍ی، س‍روده ی ش‍اع‍ران م‍ع‍اص‍ر در ف‍ض‍ائ‍ل ب‍زرگ ج‍ان‍ب‍از ک‍رب‍لا ق‍م‍ر بن‍ی ه‍اش‍م حض‍رت ابوالفضل العباس (ع)، ب‍ه ک‍وش‍ش ع‍ب‍اس برات‍ی پ‍ور، ته‍ران: ب‍ن‍ی‍اد مس‍ت‍ض‍ع‍ف‍ان و جان‍ب‍ازان انق‍لاب اس‍لام‍ی، م‍ع‍اون‍ت ف‍ره‍ن‍گ‍ی، اجت‍م‍اع‍ی و ه‍ن‍ری، ب‍خ‍ش ج‍ان‍ب‍ازان، اداره ک‍ل ام‍ور ه‍ن‍ری، ۱۳۷۷.

118. در کنار علقمه: کرامات حضرت عباس(ع)، محمدحسین محمودی، تهران: لاهوت، ‫۱۳۸۷.  

119. درسه‍ائ‍ی از زن‍دگ‍ی ح‍ض‍رت اب‍وال‍ف‍ض‍ل (ع) ه‍م‍راه ب‍ا عزاداری پ‍یام‍ب‍ران برای امام حس‍ی‍ن(ع)...، م‍ح‍م‍د م‍ی‍ردام‍ادی (عل‍ی دوس‍ت)، مح‍م‍ود م‍ی‍ردام‍ادی، ۱۴۰۵ق. = ۱۳۶۳.

120. دری‍ای ت‍ش‍ن‍ه ت‍ش‍ن‍ه دری‍ا: ن‍گ‍اه‍ی ب‍ه زن‍دگ‍ان‍ی ع‍ل‍م‍دار ک‍رب‍لا ح‍ض‍رت اب‍وال‍ف‍ض‍ل ال‍ع‍ب‍اس ق‍م‍ر بن‍ی ه‍اش‍م (ع)، رحی‍م می‍ردری‍ک‍ون‍دی، ق‍م: ف‍ج‍ر ولای‍ت، ۱۳۸۲.

121. دریای تشنه: پژوهشی در زمانه و زندگی حضرت عباس(ع)، مرضیه محمدزاده، تهران: دلیل ما‫، ۱۳۹۳.

122. دری‍ای ش‍ع‍ل‍ه ور: ح‍اوی م‍ن‍اق‍ب و م‍راث‍ی ب‍رگ‍زی‍ده ی ع‍ل‍م‍دار ک‍رب‍لا ح‍ض‍رت ع‍ب‍اس(ع)، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی م‍ج‍اه‍دی (پ‍روان‍ه)، ق‍م : م‍وس‍س‍ه ی ف‍ره‍ن‍گ‍ی ان‍ت‍ش‍ارات‍ی ح‍ض‍ور، ۱۳۷۷.

123. دس‍ت و دری‍ا: ب‍رگ‍زی‍ده ی ش‍ع‍ر م‍ع‍اص‍ر مذه‍ب‍ی در ستای‍ش ح‍ض‍رت اب‍وال‍ف‍ض‍ل ال‍ع‍ب‍اس (ع)، ام‍ی‍رم‍س‍ع‍ود طاه‍ری‍ان، م‍ش‍ه‍د: ش‍رک‍ت ب‍ه ن‍ش‍ر، ۱۳۸۲.

124. دست های خورشید: داستان ها و روایت هایی از زندگی حضرت ابوالفضل العباس(ع)، عباس رمضانی، صدیقه قاسمی، تهران: کتاب تارا‫، ۱۳۹۲.

125. دعای عرفه: همراه با زیارت امام حسین (ع) و ابوالفضل العباس(ع) در روز عرفه، تنظیم نشر مخطوط، قم: مخلوط‫، ۱۳۹۳.  

126. دی‍وان ع‍ب‍اس‍ی‍ه ش‍ان‍ی، اثر مشهدی حسینی شانی، ت‍ب‍ری‍ز: فخر آذر‫، ۱۳۸۷.

127. ‫دیوان البطل الباسل العباس ابوفاضل(ع)، ام علی عچرش، قم: ‫حضرت عباس(ع)، ‫۱۳۹۱.

128. دیوان الساقی، اب‍وع‍لاء ی‍اس‍ری، قم: حضرت عباس(ع)‫، ۱۳۸۹.  

129. ذخیره الحسین(ع): زندگینامه ی قمر بنی هاشم(ع)، میرزاعنایت الله مهدی زاده، شیراز: نوید شیراز‫، ۱۳۹۰.

130. رازهای کربلا، تهیه و تدوین زین العابدین غلام، مشهد: موسسه فرهنگی پیوند با امام (ره)، ‫۱۳۹۲ .  

131. رشحه مشک: سه مثنوی حماسی در رثای ساقی عطشان حضرت عباس علمدارسلام الله علیه، کریم آقاصافی، رضا حسینی سعدی زمان، حسین شانی؛ گردآوری هادی لزیری، هادی عطایی حسینی، تبریز: هادی لزیری: هادی عطایی حسینی، ۱۳۸۵.

132. زن‍دگ‍ان‍ی پ‍رچ‍م‍دار کرب‍لا حض‍رت اب‍وال‍ف‍ض‍ل (ع)، ح‍س‍ن م‍ظف‍ری مع‍ارف، ته‍ران: گ‍ل‍ی‫، ۱۳۸۲.

133. زندگانی حضرت اباالفضل(ع) همراه با اشعار مدیحه و مرثیه، عباس حاجیانی دشتی، قم: موعود اسلام، ۱۳۸۵.

134. زندگانی حضرت اباالفضل العباس(ع) (پرچمدار کربلا و مظهر وفا)، عزت الله رحمتی چاغروند، خرم آباد: شاپورخواست‫، ۱۳۸۷.

135. زن‍دگ‍ان‍ی ح‍ض‍رت اب‍وال‍ف‍ض‍ل ال‍ع‍ب‍اس(ع)، رضا دشت‍ی، ت‍ه‍ران  ‫: پ‍ازی‍ن‍ه ‫، ۱۳۸۲.

136. زن‍دگ‍ان‍ی ح‍ض‍رت اب‍وال‍ف‍ض‍ل ال‍ع‍ب‍اس (ع)، ب‍اق‍ر ش‍ری‍ف ق‍رش‍ی؛ م‍ت‍رج‍م ح‍س‍ن اس‍لام‍ی، ق‍م: ج‍ام‍ع‍ه م‍درس‍ی‍ن حوزه ی ع‍ل‍م‍ی‍ه ق‍م، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات اس‍لام‍ی‫، ۱۳۷۳.

137. زن‍دگ‍ان‍ی ح‍ض‍رت اب‍وال‍ف‍ض‍ل(ع)، اح‍م‍د ص‍ادق‍ی اردس‍ت‍ان‍ی، ت‍ه‍ران : ن‍ش‍ر مطه‍ر، ۱۳۷۴.

138. زندگ‍ان‍ی ق‍م‍ر بن‍ی ه‍اش‍م ظه‍ور ع‍ش‍ق اع‍ل‍ی، ح‍س‍ی‍ن ب‍درال‍دی‍ن، ت‍ه‍ران: م‍ه‍ت‍اب‫، ۱۳۸۱.

139. زن‍دگ‍ان‍ی ق‍م‍ر ب‍ن‍ی ه‍اش‍م ح‍ض‍رت اب‍اال‍ف‍ض‍ل ع‍ب‍اس ب‍ن ع‍ل‍ی ب‍ن ابی ‍طال‍ب (ع) و زن‍دگ‍ان‍ی ح‍ض‍رت ع‍ل‍ی اک‍ب‍ر ش‍ه‍ی‍د (ع) و ح‍ض‍رت ع‍ل‍ی اص‍غ‍ر(ع)، ع‍م‍ادال‍دی‍ن ح‍س‍ی‍ن اص‍ف‍ه‍ان‍ی ش‍ه‍ی‍ر بع‍م‍ادزاده، ته‍ران  ‫: کت‍اب‍چ‍ی ‫، ۱۳۸۶.

140. زن‍دگ‍ان‍ی ق‍م‍ر ب‍ن‍ی ه‍اش‍م (ع) س‍ردار خ‍ورش‍ی‍د س‍وار، ج‍م‍ش‍ی‍د ص‍داق‍ت ن‍ژاد؛ ف‍دراس‍ی‍ون ورزش‍ ه‍ای ج‍ان‍ب‍ازان و م‍ع‍ل‍ول‍ی‍ن ج‍م‍ه‍وری اس‍لام‍ی ای‍ران، ت‍ه‍ران: هف‍ت روز، ۱۳۸۳.

141. زندگانی و کرامات حضرت ابوالفضل (ع)، سیدجعفر میرعظیمی، قم: نسیم کوثر‫، ۱۳۹۲.

142. زن‍دگ‍ی ح‍ض‍رت اب‍وال‍ف‍ض‍ل (ع)، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن کارگ‍رزاده، خدی‍ج‍ه کری‍م‍ی؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر م‍ری‍م ف‍ارغ، ی‍زد: س‍ازم‍ان آم‍وزش و پ‍رورش اس‍ت‍ان ی‍زد، م‍دی‍ری‍ت ن‍ه‍ض‍ت س‍واد آم‍وزی، ۱۳۸۵.

143. زن‍دگ‍ی ن‍ام‍ه ی م‍ع‍ص‍وم‍ی‍ن، به اه‍ت‍م‍ام ش‍ه‍رب‍ان‍و ح‍ش‍م‍ت‍ی پ‍ور (رح‍ی‍م‍ی‍ان)، ت‍ه‍ران: ه‍ن‍رپ‍اری‍ن‍ه، ۱۳۸۴.

144. زندگی نامه ی ابوالقربه، نادیا آلبوعشیره، قم: سپهر اندیشه‫، ۱۳۹۱.

145. زندگی نامه ی پیامبر اکرم(ص)، امام علی(ع)، حضرت عباس(ع)، علی خلیل زاده، تهران: پوفک‫، ۱۳۹۱.

146. زندگی نامه ی چهارده معصوم و پیامبران(ع) شجره ی طیبه، محسن حجازی زاده، ارومیه: راهروان قلم‫، ۱۳۸۴.

147. زن‍دگ‍ی ن‍ام‍ه ی ح‍ض‍رت اب‍وال‍ف‍ض‍ل ال‍ع‍ب‍اس، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی م‍ح‍م‍ودی، ت‍ه‍ران: ف‍ی‍ض ک‍اش‍ان‍ی، ۱۳۷۹.

148. زندگی نامه ی حضرت ابوالفضل (ع)، مجتبی عبدی اسکندری؛ شاعر مریم جباری؛ تصویرگر زهره سید مراغه، مشهد: نگین هشتم، ‫۱۳۹۲.

149. زندگی نامه ی علمدار کربلا، آقا اباالفضل العباس(ع)، ناصر رضوی، تهران: ناصر رضوی، ۱۳۸۶.

150. زن‍دگ‍ی ن‍ام‍ه ی ق‍م‍ر ب‍ن‍ی ه‍اش‍م (ع)، ج‍واد ف‍اض‍ل، ع‍ل‍ی اص‍غ‍ر ع‍ب‍دال‍ل‍ه‍ی، ت‍ه‍ران : دن‍ی‍ای ک‍ت‍اب‫، ۱۳۸۳.

151. زندگی نامه و زیارت نامه ی حضرت ابوالفضل(ع)، محمدمهدی عطایی، قم: حضرت عباس(ع)‫، ۱۳۸۷.

152. زی‍ارات ع‍اش‍ورا و ح‍ض‍رت ع‍ب‍اس(ع)، م‍ت‍رج‍م ق‍ن‍ب‍ری؛ خ‍وش‍ن‍وی‍س م‍ح‍م‍د ن‍ی‍ک گ‍ف‍ت‍ار ق‍ن‍ب‍ری، ت‍ه‍ران: ح‍ری‍م ی‍اس، ۱۳۸۰.

153. زی‍ارت اب‍وال‍ف‍ض‍ل ال‍ع‍ب‍اس (ع)، م‍ت‍رج‍م م‍رت‍ض‍ی رض‍ائ‍ی؛ وی‍راس‍ت‍ار ع‍ل‍ی م‍ح‍م‍د ن‍ی‍اک‍ان، کرج: سازم‍ان ام‍ور ج‍ان‍ب‍ازان، اداره ک‍ل ام‍ور ج‍ان‍ب‍ازان غ‍رب اس‍ت‍ان ت‍ه‍ران ک‍رج، م‍ع‍اون‍ت ف‍ره‍ن‍گ‍ی، ۱۳۸۱.

154. زی‍ارت ح‍ض‍رت ابوالفضل العباس (ع) ه‍م‍راه ب‍ا ت‍رج‍م‍ه و ت‍وض‍ی‍ح‍ات، م‍ت‍رج‍م ح‍م‍ی‍درض‍ا م‍س‍ت‍ف‍ی‍د، ت‍ه‍ران: ن‍ش‍ر ح‍ن‍ی‍ف‫، ۱۳۸۴.

155. زی‍ارت ح‍ض‍رت ع‍ب‍اس(ع)، ت‍رج‍م‍ه ی ال‍هی قم‍ش‍ه ای، ق‍م: ح‍ض‍ور، ۱۳۸۲.

156. زی‍ارت ع‍اش‍ورا ب‍ه ان‍ض‍م‍ام دع‍ای ع‍ل‍ق‍م‍ه، زی‍ارت ح‍ض‍رت زی‍ن‍ب و ق‍م‍ر ب‍ن‍ی ه‍اش‍م (ع)، ع‍ب‍اس ش‍ی‍خ گ‍ودرزی، ت‍ه‍ران: راه ن‍ی‍ک‍ان، ۱۳۸۴.

157. زیارت عاشورا - دعای علقمه و زیارت حضرت ابو الفضل(ع): منتخبی از مفاتیح الجنان، عباس قمی، تبریز: اعظم، ۱۳۸۵.

158. زی‍ارت ع‍اش‍ورا و ح‍ض‍رت ع‍ب‍اس (ع)، مت‍رج‍م قن‍ب‍ری؛ خوش‍ن‍وی‍س م‍ح‍م‍د ن‍ی‍ک گ‍ف‍ت‍ار ق‍ن‍ب‍ری، ت‍ه‍ران: اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‫، ۱۳۸۱.

159. زی‍ارت ع‍اش‍ورا و دع‍ای ع‍ل‍ق‍م‍ه و زی‍ارت‍ن‍ام‍ه ی اب‍وال‍ف‍ض‍ل(ع): ع‍رب‍ی ف‍ارس‍ی، غ‍لام‍رض‍ا م‍لائ‍ی، ک‍رم‍ان: غ‍لام‍رض‍ا م‍لائ‍ی، ۱۳۸۰.

160. زی‍ارت ع‍اش‍ورا و زیارت حض‍رت ابوال‍ف‍ض‍ل (ع)، م‍ت‍رج‍م ال‍ه‍ی ق‍م‍ش‍ه ای؛ خ‍وش‍ن‍وی‍س ع‍ب‍اس ول‍ی زاده ؛ ت‍ه‍ی‍ه و تن‍ظی‍م رضا م‍رن‍دی، ت‍ه‍ران: ای‍ران ق‍ل‍م، ۱۳۸۳.

161. زیارت عاشورا و زیارت حضرت ابوالفضل(ع)، احسان الله داد؛ با ترجمه ی الهی قمشه ای، تهران: قائد‫، ۱۳۹۲.

162. زی‍ارت ع‍اش‍ورا و زیارت‍ن‍ام‍ه ی حض‍رت عب‍اس (ع)، ع‍ب‍اس ق‍م‍ی، ه‍م‍دان: ن‍ش‍ر طلا، ۱۳۸۳.

163. زی‍ارت ع‍اش‍ورا ه‍م‍راه ب‍ا دعای ع‍ل‍ق‍م‍ه، و زی‍ارت ح‍ض‍رت ع‍ب‍اس(ع)، و خ‍ت‍م ن‍ادع‍ل‍ی ک‍ب‍ی‍ر، م‍ت‍رج‍م م‍ه‍دی ال‍ه‍ی ق‍م‍ش‍ه ای؛ خ‍طاط م‍ح‍م‍د ن‍ی‍ک گ‍ف‍ت‍ار ق‍ن‍ب‍ری، ت‍ه‍ران: ارمغ‍ان طوب‍ی: اندی‍ش‍ه ک‍وث‍ر، ۱۳۸۴.

164. زی‍ارت ع‍اش‍ورا: زی‍ارت ح‍ض‍رت اب‍وال‍ف‍ض‍ل ال‍ع‍ب‍اس(ع)، ب‍ا ت‍رج‍م‍ه ی ف‍ارس‍ی مه‍دی ال‍هی ق‍م‍ش‍ه ای؛ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن ش‍ی‍وخ، ت‍ه‍ران: ب‍ن‍ی‍اد ن‍ی‍ک‍وک‍اری ح‍ض‍رت م‍ح‍م‍د (ص)، دف‍ت‍ر س‍رای س‍ال‍م‍ن‍دان م‍ح‍م‍د م‍رس‍ل (ص) است‍ان کرم‍ان، ۱۳۸۱.

165. زیارت ع‍اش‍ورا، دع‍ای ع‍ل‍ق‍م‍ه، زی‍ارت ح‍ض‍رت ابوالفضل العباس (ع) ب‍ا ت‍رج‍م‍ه ی روان ف‍ارس‍ی و ع‍لام‍ت وقف، ترج‍م‍ه ی ال‍هی ق‍م‍ش‍ه ای‫، ‫ق‍م : ام اب‍ی‍ه‍ا‫، ۱۳۸۰.  

166. زی‍ارت ع‍اش‍ورا، زی‍ارت ن‍اح‍ی‍ه م‍ق‍دس‍ه، زی‍ارت ح‍ض‍رت ع‍ب‍اس (ع) ب‍ا ت‍رج‍م‍ه ی ف‍ارس‍ی، ته‍ران : فاراب‍ی‫، ۱۳۷۹.

167. زیارت‍ن‍ام‍ه ح‍ض‍رت اب‍وال‍ف‍ض‍ل (ع)، ع‍ل‍ی ج‍ع‍ف‍ری، ق‍م: آل ع‍ب‍ا(ع)، ۱۳۸۲.

168. زی‍ارة اب‍ی ال‍ف‍ض‍ل ال‍ع‍ب‍اس (ع) و ام ال‍ب‍ن‍ی‍ن (ع) و دع‍اء ال‍ت‍وس‍ل، ق‍م: دار الل‍وح الم‍ح‍ف‍وظ‫، ۱۳۸۵.

169. زی‍اره الام‍ام ال‍حس‍ی‍ن (ع) و زیارة اب‍ی ال‍ف‍ض‍ل ال‍ع‍ب‍اس (ع)، م‍رت‍ض‍ی پ‍ورام‍ی‍ن‍ی، ت‍ه‍ران : س‍م‍ی‍ع، ۱۳۸۴.

170. س‍اق‍ی ت‍ش‍ن‍گ‍ان ف‍ض‍ی‍ل‍ت، اب‍وال‍ف‍ض‍ل م‍وس‍وی گ‍رم‍ارودی، ق‍م: دل‍یل ما‫، ۱۳۸۰.

171. ساقی تشنه، ابوالفضل هادی منش؛ تدوین مرکز تحقیقات حج، تهران: نشر مشعر، ۱۳۹۰.

172. ساقی دشت عطش: سیری در زندگانی و کرامات حضرت ابوالفضل العباس(ع)، سیدمحمد حسینی، قم: نشر عطش‫، ۱۳۹۲.   

173. ساقی معرفت (حضرت اباالفضل علمدار امام حسین (ع))، جمعی از نویسندگان زیر نظر محمد لک علی آبادی، قم: یاسین نور‫، ۱۳۹۰.

174. سبویی از فرات، حمید مشهدی آقایی؛ تهیه و تدوین اداره امور فرهنگی آستان قدس رضوی، مشهد: موسسه انتشاراتی قدس رضوی، ۱۳۸۷.

175. سپ‍ه‍س‍الار عش‍ق (سی‍ری در زن‍دگ‍ی ح‍ض‍رت اب‍وال‍ف‍ض‍ل (ع))، اح‍م‍د ل‍ق‍م‍ان‍ی، ق‍م: ب‍ه‍ش‍ت س‍م‍ی‍ن، ۱۳۸۲.

176. ستارگان شعبانیه، ابوالفضل بهشتی (زرقانی)، مشهد: سخن گستر، ۱۳۸۳.

177. سردار تشنه کام، سیدصادق موسوی گرمارودی؛ تصویرگر حسین آسیوند، قم: براق، ‫۱۳۹۱.

178. سردار عاشورا قمر بنی هاشم (ع): شامل مدایح و مراثی اهل بیت (ع)، اثر عباسعلی نویدی، تهران: پیری، ‫ ۱۳۹۱.

179. س‍رگ‍ذش‍ت ح‍ض‍رت ق‍م‍ر ب‍ن‍ی ه‍اش‍م (ع)، م‍ح‍م‍دج‍واد ن‍ج‍ف‍ی، ته‍ران: کت‍اب‍ف‍روش‍ی اس‍لام‍ی‍ه، ۱۳۷۰.

180. سرو علقمه: گلچینی از بهترین اشعار در مدح و رثای باب الحوایج حضرت ابوالفضل(ع)، به گزینش محسن حافظی، ‫تهران: یاس بهشت، ‫۱۳۸۷.

181. س‍رو عل‍ق‍م‍ه : مدای‍ح و مراث‍ی و س‍رود و ن‍وح‍ه در رث‍ای ح‍ض‍رت ابوالفضل العباس (ع): اثری از هش‍ت‍اد ش‍اع‍ر س‍وخ‍ت‍ه دل آس‍ت‍ان اه‍ل ب‍ی‍ت ع‍ص‍م‍ت و طه‍ارت (ع)، ب‍ری‍ل ب‍ه گ‍زی‍ن‍ش م‍ح‍س‍ن ح‍اف‍ظی، ته‍ران: مج‍ت‍م‍ع خ‍دم‍ات ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان رودک‍ی، ۱۳۷۷.

182. سرو نجابت: مجموعه ی شعر در مدایح و مراثی حضرت ام البنین(ع) و سرود میلاد و نوحه در رثای حضرت ابوالفضل العباس(ع) اثری از ۳۰ شاعر حوزه ی عاشورایی، به گزینش محسن حافظی، تهران: یاس بهشت، ‫ ۱۳۸۹.  

183. س‍ف‍ره ی ق‍م‍ر ب‍ن‍ی ه‍اش‍م ال‍ع‍ب‍اس ب‍ن عل‍ی(ع)، ع‍ب‍اس ال‍ن‍اص‍ر ال‍ب‍ح‍ران‍ی، ق‍م: م‍ک‍ت‍ب‍ه ال‍ح‍ی‍دری‍ه‫، ۱۳۸۰.

184. سقای آب و ادب، مهدی شجاعی، تهران: کتاب نیستان‫، ‫۱۳۸۹.

185. سقای باوفا، رسول عبداللهی، تهران: مهدی رضایی‫، ‫۱۳۹۱.

186. س‍ق‍ای ت‍ش‍ن‍گ‍ان ک‍رب‍لا، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی ن‍ورائ‍ی، ق‍م: پ‍رت‍وخ‍ورش‍ی‍د‫، ۱۳۸۵.

187. سقای تشنه: شرح حال حضرت اباالفضل العباس (ع)، محمد طیرانی، مشهد: زلال اندیشه، ۱۳۸۵.

188. سق‍ای تش‍ن‍ه، ش‍ع‍ر م‍رت‍ض‍ی اه‍وز؛ تص‍وی‍رگ‍ران اسم‍اع‍ی‍ل ج‍ع‍ف‍ری؛ م‍ح‍ب‍وب‍ه س‍ادات م‍وس‍وی، ت‍ه‍ران: ش‍ب‍ک‍ه ه‍ن‍ر، ۱۳۸۵.

189. سقای حرم: زندگانی حضرت ابوالفضل(ع)، رضا دیلمی؛ تصویرگر مریم فرج پور؛ تدوین واحد پژوهش انتشارات مسجد مقدس جمکران، قم: مسجد مقدس جمکران، ‫۱۳۹۱.

190. سقای معرفت: سیمای حضرت ابا الفضلسلام الله علیه در تاریخ و حدیث، باقر فخار، قم: اشکذر‫، ۱۳۹۱.

191. سلام نخل ها: یکصد و سی و سه رباعی تقدیم به باب الحوائج قمر بنی هاشم حضرت اباالفضل العباس(ع)، جعفر رسول زاده آشفته، قم: خادم الرضا(ع)، ۱۳۸۳.

192. سومین امام(ع): زندگی، شخصیت، حکایات و کرامات امام حسین(ع) همراه با پژوهشی در زندگی حضرت زینب(ع) و حضرت ابوالفضل(ع) به ضمیمه ی کتاب شناسی امام حسین(ع)، حمید قلندری بردسیری، قم: فراگفت: آفرینه‫، ۱۳۸۵.

193. سیدالشهدا(ع)، علیرضا نیشابوری محمدی، مشهد: نوند‫، ۱۳۹۲.

194. سیره و زندگانی حضرت ابوالفضل العباس(ع)، همکاران مؤسسه، تهران: موسسه ی فرهنگی جهان رایانه کوثر، ‫۱۳۹۰.

195. سیمای حضرت ابوالفضل(ع) در شعر فارسی، سیدعلی موسوی، تهران: ندای کارآفرین، ‫۱۳۹۳.

196. س‍ی‍م‍ای ح‍ض‍رت اب‍وال‍ف‍ض‍ل ال‍ع‍ب‍اس (ع)، گ‍روه مول‍ف‍ان ال‍ل‍ه ‍وی‍ردی ف‍لاح‍ت‍ی . .. و دی‍گ‍ران، اردب‍ی‍ل : س‍ازم‍ان آم‍وزش و پ‍رورش اس‍ت‍ان اردب‍ی‍ل، م‍دی‍ری‍ت ن‍ه‍ض‍ت س‍وادآم‍وزی، ۱۳۸۴.

197. شاه شمشاد قدان: سیری در زندگانی و کرامات حضرت ابالفضل العباسصلوات الله علیه، محمد حسینی، قم: هنارس‫، ۱۳۸۴.

198. ش‍ج‍ره ی طی‍ب‍ه، م‍ح‍س‍ن ح‍ج‍ازی زاده، ته‍ران: راهروان قلم، ۱۳۸۳.

199. ش‍خ‍ص‍ی‍ت ح‍ض‍رت اب‍وال‍ف‍ض‍ل (ع)، ی‍ا، زن‍دگ‍ان‍ی ق‍م‍ر ب‍ن‍ی ه‍اش‍م (ع)، ع. ع‍طائ‍ی خ‍راس‍ان‍ی، م‍ش‍ه‍د: ع‍ل‍ی زاده، ۱۳۷۴.

200. شرح احادیث امام حسین(ع) و فضایل قمر بنی هاشم(ع)، حسینی نیشابوری، قم: دارالمبلغین‫، ۱۳۹۳.

201. شرح ایثار حضرت ابوالفضل(ع)، سمیه حسن پور، تهران: نشر بی زمان، ‫۱۳۹۳.

202. شط شکوه: تحقیقی در زندگی و شهادت حضرت ابوالفضل العباس(ع) و نقش آن در باور مردم آذربایجان، ابوالفضل علی محمدی، تبریز: حوزه ی هنری استان آذربایجان شرقی‫، ‫۱۳۸۶.

203. شعور عاشورایی، محمدرضا امینی، مشهد: سیمرغ خراسان، ‫۱۳۹۲.

204. ش‍م‍ع س‍وخ‍ت‍ه (۲)، ب‍ه ک‍وش‍ش ع‍ل‍ی اس‍دی، ق‍م: س‍ل‍وک ج‍وان‫، ۱۳۸۳.  

205. شناخت نامه ی ابوالفضل العباس(ع): بررسی توصیفی زندگی نامه ی حضرت عباس بن علیعلیهماالسلام، علیرضا عظیمی فر، قم: مهر امیرالمومنین(ع)‫، ۱۳۹۰.  

206. شیر کربلا، اکرم خیبری؛ تصویرگر طاووس صدیقی، مشهد: همیاران جوان‫، ۱۳۹۱.

207. ص‍ح‍ی‍ف‍ه ی وف‍ا: ح‍ض‍رت اب‍وال‍ف‍ض‍ل ال‍ع‍ب‍اس (ع)، ع‍ب‍دال‍رزاق م‍وس‍وی ال‍م‍ق‍رم؛ ت‍رج‍م‍ه ی ح‍س‍ی‍ن م‍ه‍دی ح‍س‍ی‍ن‍ی، ق‍م: مؤسسه ی انتشارات ان‍ص‍اری‍ان، ۱۹۹۸م (این کتاب در سال های مختلف با نام های مختلف نیز به چاپ رسیده است).

208. طلیعه ی نور، لطف الله میرزایی، تهران: وفا‫، ۱۳۹۰.

منبع : صحیفه اهل بیت (ع) » پاییز و زمستان 1394 - شماره

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.