معرفی کتاب جاسوسان در تهران

در ابتدای داستان می خوانیم:
همچنانکه "ک" می خواست از در ورودی شیشه ای "پارک هتل" قدم به درون بگذارد، از روی غریزه دریافت که دو مرد چاقی که در کنار میز دفتر هتل انتظار می کشیدند، چه منظوری دارند. آنها برای کشتن او آمده بودند. راه فراری برایش نبود. چهره اش به علت سالها زندگی در مناطق گرمسیری همچون پوستی چرب به نظر رسیده و از عرق برق می زد. راه پیمایی از تلگراف خانه تا خیابان شاه او را خسته کرده بود و آرزوی نوشیدن بطری آبجو در دلش موج میزد. معهذا سوابق خدمتی او و ماجراهای مخوفی که گذرانده بود، همچنان سایه ای از خونسردی را با وجود مشاهده این دو بیگانه بر چهره اش باقی نهاده بود. این خویشتن داری و خونسردی او، محصول سالها جاسوسی و مهارتی بود که در این حرفه احراز کرده بود...

حق تکثیر: انتشارات گلچین، آبانماه 1344

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.