تكنيك‌هاي اپوزيسيون براي نا اميد كردن زنان ايراني

(دكتر فائزه‌سادات عظيم‌زاده اردبيلي و فاطمه رضوي‌راد)

در سال هاي اخير جبهه روشنفكران غرب‌گرا تبليغات وسيعي در زمينه نقصان ايدئولوژي انقلاب و پايان تئوري انقلابي گري ارائه داده اند، اين افراد با ابزارهاي مختلفي در اين مسير حركت كرده اند، امّا يكي از مهم ترين اين ابزارها ايجاد روحيه يأس و نااميدي است، اين گروه ها با اپوزيسيون داخلي و خارجي فعالي كه دارند همواره درصدد ترويج روحيه يأس و ايجاد رخوت در جامعه هستند. يكي از مهم ترين ابزارهاي اين گرايشات در مسير تحقق اهداف سياسي شان زنان هستند، افرادي چون مسيح علي نژاد، شيرين عبادي و....... با تهييج افكار عمومي و پرداختن افراطي به كمبودهاي موجود و كم رنگ كردن موفقيتها و دستاوردهاي انقلاب و نقش زنان در پيروزي و استمرار انقلاب، درصدد آن هستند كه با ترويج نااميدي و ايجاد روحيه يأس و رخوت، زنان را به آينده اين انقلاب بيمناك كنند و نقش و سهم زنان را در انقلاب ايران كم رنگ نشان دهند،اين در حالي است كه اگر بخواهيم به جايگاه و خدمات متقابل انقلاب اسلامي ايران و زنان بپردازيم، به نتايج بسيار متفاوتي حتي از سوي مستشرقيني چون نيكي كدي وجان فوران مي رسيم. امّا اين تكنيك ها چه هستند، و شيوه اعمال آن ها در جامعه زنان چگونه است، مطلبي است كه در سطور بعدي در قالب دو محور، به تفكيك، آن ها را شرح خواهيم داد.

محور نخست - «تحليل هاي مغرضانه» و «وارونه نشان دادن حقيقت » در مسائل مربوط به زنان ايراني »

تحليل‌هاي مغرضانه و وارونه نشان دادن حقيقت يكي از مهم ترين ابزارها براي ايجاد يأس و نااميدي در زنان ايراني است. رواج شبهاتي كه غالباً جنبه درون ديني دارند، مهم ترين شيوه براي رواج اين تحليل ها و وارونه نشان دادن حقيقت است،طرح اين شبهات نه تنها نگاه زنان را به دين اسلام تغيير مي دهد، بلكه اقدامات جمهوري اسلامي را نيز به عنوان داعيه دار حكومت اسلامي به زير سؤال مي برد. مخالفان داخلي و خارجي جمهوري اسلامي با طرح شبهاتي مانند اين كه: چرا درصد اشتغال زنان نسبت به مردان پايين تر است؟ چرا نرخ حضور زنان در پست هاي مديريتي تا اين حد پائين است؟ چرا زنان در ورزشگاه‌ها امكان حضور ندارند؟چرا زنان، از حضور درعرصه هايي چون آواز خواني و تك خواني منع مي شوند؟ چرا علي رغم آن كه با موضوع حجاب در عصر نبوي و علوي برخورد قهري نمي شده است، در جمهوري اسلامي باپديده حجاب اجباري روبه رو هستيم؟و شبهه امكان بي حد و حصرتعدد زوجات براي مردان، در تنور اين شبهات مي دمند. حقيقت آن است كه در تمامي كشورهاي در حال توسعه نرخ اشتغال زنان، به مراتب پايين تر از مردان است(1) و بخشي از زنان ايراني به دليل اشتغال به امور مادري و همسري، كمتر تمايل دارند كه در خارج از منزل فعاليت داشته باشند و قسمتي از زنان خانه دار نيز جذب اشتغال هاي خانگي مي شوند. كلاً در كشور ايران مسأله بيكاري، در بين مردان هم مهم ترين دغدغه زندگي محسوب مي شود و تنها مختص زنان نيست، در تمامي جهان تعداد زناني كه در رده هاي بالاي مديريتي شاغل هستند، بسيار كمتر از مردان است(2). درمورد شبهه حجاب اجباري و عدم حق ورود حكومت ها به موضوع حجاب و مقايسه آن با عهد نبوي و علوي نيز، بايد اظهار كرد كه در عهد نبوي و علوي، حكومت تنها عهده دار حفظ امنيت مردم بود و وظيفه ديگري نداشت،البته نبود روايت در مورد برخورد با مسأله حجاب، به معني عدم برخورد با مسأله حجاب از سوي اميرالمؤمنين و پيامبر اكرم(ص) نيست. ساير شبهات نيز به همين گونه هستند علي رغم آن كه پاسخ اين شبهات بسيار آشكار است و علماء و انديشمندان زيادي به آن ها پاسخ داده اند، اما ازآن جا كه هدف از ايجاد اين شبهات، ايجاد زمينه براي تحليل هاي مغرضانه و وارونه نشان دادن حقيقت، و مخدوش كردن چهره جمهوري اسلامي و اسلام در برخورد با مسأله زن است. شخص شبهه افكن به جاي آن كه دنبال پاسخ باشد به دنبال ايجاد تحليل هاي مغرضانه و وارونه نشان دادن حقيقت است، در اين شرايط از يك سو زنان ايراني به دليل تحليل هاي مغرضانه و و وارونه نشان دادن حقيقت دچار نا اميدي و يأس شده و به اين باور مي رسند كه اسلام و جمهوري اسلامي، به عنوان يكي از مهم ترين داعيه داران اجراي حكوت علوي، در حق زنان ظلم كرده و آن ها را عقب نگه داشته اند و امكان رشد و بالندگي دركشور ايران براي زنان وجود ندارد، از سوي ديگر نيازهايي چون اشتغال تمامي زنان، حضور زنان در ورزشگاه‌ها، نسبت به مسأله همسري، تشكيل زندگي و مادري در اولويت بيشتري قرار مي گيرند و نظام اولويت مسائل را در زنان ايراني تغيير مي دهد(3). بدين ترتيب اين تحليل هاي مغرضانه و وارونه كردن حقيقت، باعث ايجاد روحيه يأس و نااميدي از امكان پيشرفت زنان در ايران مي شود و نظام اولويت مسائل را در زنان ايراني تغيير مي دهد.

محور دوم - «كوچك جلوه دادن محاسن» و «بزرگ نشان دادن عيوب»

دشمنان داخلي و خارجي با كم رنگ نشان دادن حضور زنان در جريان پيروزي انقلاب اسلامي، جنگ تحميلي و جريان بازسازي كشور در دوره سازندگي، در صدد ايجاد يأس و نااميدي در جامعه زنان هستند.حضور زنان در جريان پيروزي انقلاب اولين جلوه حضور زنان در انقلاب اسلامي است. مهم ترين دليل حضور مستمر و همه جانبه زنان در جريان انقلاب، به تحولي برمي گردد كه انديشه هاي امام درباره آنها پديد آورد.امام خميني درباره زنان و فعاليت هاي سياسي اجتماعي آنان، همانند ديگر عرصه ها، نگرشي جديد عرضه كرد. در اين نگرش، زن، مظهر تحقق آمال بشر است و از دامن او، مرد به معراج مي رود. زن، انسان ساز است و منبع اميد و آرامش است«شما زنها در جنبش هاي اصيلي كه در ايران رخ داده است هم دوش با مردها قيام كرديد و همين طور در انقلاب بزرگي كه در زمان ما واقع شده پيش قدم بوده ايد و نقش شما در اين نهضت از مردها بيشتر بوده چون وقتي كه شما به خيابان ها ريختيد و در مقابل تانك ها و توپ ها تظاهرات كرديد، مردها قدرت شان چند برابر شد. پس از پيروزي انقلاب در امر پاك سازي و جهاد و سازندگي نقش بزرگي را ايفا كرديد و موجب دلگرمي برادران رنجديده خود شديد(4) و اگر زن هاي انسان ساز از ملت گرفته شوند، ملت ها با شكست و انحطاط مواجه مي شوند. اصولاً سعادت و شقاوت كشورها، وابسته به زن است؛ زن خوب، سعادت و زن بد، شقاوت را به همراه مي آورد، زنان، علاوه بر حضور مستقيم، در تشويق، تحريك و تشجيع مردان، براي پيوستن به روند پيروزي انقلاب اسلامي، نقش مؤثري داشته اند. اين مسأله را بارها امام خميني، تأييد كرد. ايشان مي گويد: «آمدن شما خانم ها به خيابان ها و ميدان هاي مبارزه، موجب اين شد كه مردها هم قدرت پيدا بكنند؛ تقويت بشوند و روحيه آنها هم با آمدن شما تقويت بشود»(5). «ما نهضت خودمان را مديون زن ها مي دانيم. مردها به تبع زن ها در خيابانها مي ريختند. تشويق مي كردند زن ها مردان را. خودشان در صف هاي جلو بودند.»(6). «امروز زن‌هاي شيردل طفل خود را در آغوش كشيده و به ميدان مسلسل و تانك دژخيمان رژيم مي روند. در كدام تاريخ چنين مردانگي و فداكاري از زنان ثبت شده است؟»(7) نيكي كدي، به جنبه ديگري از فعاليت زنان در تظاهرات مي پردازد و مي نويسد: هنگامي كه تهديد رژيم بالا گرفت، خانم هاي چادري، با كمال شجاعت، در صف جلوي تظاهرات حضور مي يافتند(8)جان فوران نيز در اين باره مي نويسد: در تظاهراتي گسترده، هزاران زن چادري، پيشاپيش صفوف جمعيت حركت مي كردند و با اين كار، ضمن اين كه خطر را به جان مي خريدند، از دامنه خطر مي كاستند.(9). زنان نقش بسيار ارزنده اي را در مبارزات ما ايفا كرده اند. مادران شجاع فرزندان اسلام، خاطره جانبازي و رشادت زنان قهرمان را در طول تاريخ، زنده كرده اند. در چه تاريخي اين چنين زناني را سراغ داريد و در چه كشوري؟»(10).نگرش الهي امام خميني به زنان، باعث شد تا قشر جديدي از زنان در عرصه سياست و اجتماع وارد شوند. اين زنان منبع اميد و حركت بودند و توانستند با حضور خود در عرصه انقلاب ايران مردان را هم با اين جريان همراه كنند و در نهايت باعث سقوط رژيم 1500 ساله شاهنشاهي شدند. و چه زيبا امام راحل در اين باره فرمودند:«ما همگي مرهون شجاعتهاي شما زنان شيردل هستيم.»(11).«يك حركت عظيم ديگر هم به وسيله زنان انجام گرفت و آن، فداكاري ها و گذشت ها بود كه(زنان) نسبت به همسرانشان، فرزندانشان و برادرانشان، ابراز كردند كه فوق العاده مهم بود و چيزي است كه در دنياي موجود و در تاريخ گذشته، بسيار كم نظير است».(12) هم در خود حادثه ى بزرگ انقلاب، هم در حادثه ى بسيار بزرگ هشت سال دفاع مقدس، نقش مادران، نقش همسران، از نقش مجاهدان اگر سنگين تر و دردناكتر نبود، يقيناً كمتر نبود(12)اگر همسران جواني كه شوهران فداكار و جوانمردشان به ميدان هاي نبرد رفته بودند, به بهانه ي داشتن فرزندان خرد, زبان شكوه باز مي كردند, باب شهادت و مجاهدت بسته مي شد. شما به گردن اين انقلاب و اين كشور و اين ملت و تاريخ ما حق داريد(13) البته نقش زنان در دوره سازندگي هم، بسيار قابل توجه است.ما رشد 33 درصدي پيشرفت كشور در حوزه زنان پس از انقلاب و در دوره سازندگي هستيم. تقزيباً 90درصد زنان ايراني باسوادهستند، همچنين تعداد دانش آموزان دختر از دو ميليون و 777 هزار و 724 نفر در سال 1355 به 6 ميليون و 956 هزار و 34 نفر در سال 1396 رسيده و تعداد دانش آموختگان دانشگاهي زن از 6 درصد در سال 1355 به 44 درصد در زمان حاضر افزايش يافته است.پيش از انقلاب تنها 6،13 درصد اساتيد دانشگاه ها زن بودند اما امروز زنان 20 درصد اساتيد دانشگاه ها را شامل مي شوند، امروز هفت هزار نفر از استادان دانشگاه ها و دو هزار و 700 نفر از استادان حوزه علميه، زنان هستند. تأسيس ده ها دانشگاه، دانشكده و پژوهشگاه ويژه بانوان، افزايش آمار نهادهاي مردم نهاد خاص بانوان از 5 مورد در قبل از انقلاب به 2 هزار مورد در شرايط كنوني، افزايش تعداد رشته هاي بانوان از هفت به 38 رشته، رشد نجومي تعداد مربيان زن از 9 نفر به 35 هزار نفر، رشد تعداد داوران ورزش زن با افزايش 2 هزار برابري از هفت به 16 هزار نفر و افزايش ورزشگاه هاي اختصاصي بانوان با رشد 30 برابري پس از انقلاب، از ديگر دستاوردهاي حوزه زن و خانواده است.همچنين پيش از انقلاب حضور زنان در مسابقات خارجي تنها 6 مورد بود اما پس از انقلاب به 12 هزار مورد رسيد، كل مدال هاي جهاني ورزشي بانوان در سال 1357 نيز پنج مورد و طي 40 سال پس از انقلاب 160 مورد بوده است. نهاد ورزشي بانوان پس از انقلاب اسلامي تاسيس شد و تعداد بسيار ناچيز ورزشكار حرفه اي زن به 540 هزار نفر رسيد.پس از انقلاب بزرگترين تشكل مردمي زنان با 9 ميليون نفر عضو و 16 هزار پايگاه بسيج زنان ايران است، همچنين هفت هزار شهيد و 5 هزار جانباز زن، نماد مقاومت و نقش آفريني ممتاز زنان در انقلاب و دفاع مقدس است. مشاركت فعال 23 هزار امدادگر و 2 هزار و 300 پزشك زن در جبهه هاي دفاع مايه افتخار و نماد مقاومت جامعه زنان است.در اين دستاوردها ميزان اميد به زندگي زنان از پنجاه سال در 1355 به 78 سال در سال 1395 ارتقا يافته است. پزشكان عمومي زن با رشد 16 برابري از سه هزار و 500 نفر در سال 1355 به 60 هزار نفر در سال 1395 رسيده است. بانوان پزشك متخصص در سال 1395 از 597 نفر به 30 هزار نفر رسيد.تاكنون انقلاب اسلامي در راستاي ارائه خدمات پزشكي به بانوان، پنج هزار و 300 نفر پزشك فوق تخصص تربيت كرده است. ايجاد بيمارستان هاي مخصوص بانوان از اقدامات مهم و برجسته نظام اسلامي در ارج نهادن به مقام شامخ زن در دنيا است. طبق آمارهاي جهاني تعداد مرگ و مير مادران در هنگام زايمان نسبت به قبل از انقلاب 90 درصد كاهش يافته است..

پي نوشت

1- طبق آمار صندوق بين المللي پول در سال 2016نرخ مشاركت اقتصادي مردان در كشورهاي درحال توسعه69 درصد و نرخ مشاركت اقتصادي براي زنان 63درصد است

2- طبق آمارهاي سال 2018 تنها 3 درصدر از زنان جهان در رده هاي بالاي مديريتي هستند.

3 بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار جمعي از بانوان برگزيده كشوري، 30/1/93

4- صحيفه امام ، ج10،ص184-183

5- موسوي الخميني، سيد روح الله،(1376) جايگاه زن در انديشه ي امام خميني(ره)، مؤسسه ي تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ چهارم،ص171

6-صحيفه امام، ج18، 185

7- صحيفه امام، ج2، 111

8- كدي، نيكي،(1369) ريشه هاي انقلاب ايران، ترجمه عبدالرحيم گواهي، قلم، تهران، ص 366.3.

9-فوران، جان،(1377) مقاومت شكننده، تاريخ تحولات اجتماعي ايران، ترجمه ي احمد تدين، جلد2، تهران، مؤسسه ي رسا،،ص561.

9- صحيفه امام، ج4، 440

10- صحيفه امام، ج5، 153

11- صحيفه امام، ج17، 241

12- بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار گروه كثيري از پرستاران نمونه كشور 1/2/1389

13- بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در جمع خانواده هاي شهدا, جانبازان و آزادگان، 2/11/1380.

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.