شعری از شاعر گرگانی

این عالم  و آدم  همه  فانی  و  بقا   نیست             مالک به زمین و به زمان غیر خدا نیست
با    آنکه  خداوند   به    ما   کرده    عنایت         از  ما  به  خداوند  چرا  شکر   و ثنا نیست
گر  گنج   نهانی   به   کف  آری   و   ستانی          باید  بسپاری  و  در  آن چون و چرا نیست
بیماری   اگر  نیست  تو  را    چاره  درمان           دانی  که   تو  را  غیر  خداوند   شفا  نیست
درمانده   اگر   دیدی   و  حرفش  نشنیدی             اندوخته ای  در  پس  مردن  که تورا نیست
ما  رهگذریم   جمله  در  این  عالم  خاکی             فانی  همه  این  عالم  و  آدم  به بقا نیست
افسوس   مخور   آنچه   نداری   ز   بر   آن          دارائی ما سهم   دگر   قسمت    ما     نیست
هرکس  که  بدی کرد  تورا  دوست  بدارش            بخشنده  به  کار  گنه  و  جور  و  جفا  نیست
دلخوش مکن ای دوست به سیم و زر دنیا               دنیا به کسی  بر  سر  عهد  و  به  وفا  نیست

شاعر:احمد تدین تیر 96

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.