سرگذشت عجيب قارون!

نژاد در بني اسرائيل افرادي منفعت طلب و عافيت طلب و اهل نمايش ثروت و قدرت بودند. دل مردم جامعه را مي بردندو با رفتارهايشان انسجام ايماني مردم را از هم مي پاشيدند. يكي از آنها قارون بودكه طبق نقل هاي تاريخي، از اقوام نزديك حضرت موسي(ع) بود. دانشمندو عالم به تورات و قاري تورات بود، علم كيميا مي دانست. به حضرت موسي(ع) ايمان آوردو همراه حضرت از رودنيل عبور كرد. داراي شمّ اقتصادي بود؛ يكي از چهره هاي بني اسرائيل بود. قارون به ثروت و مكنت رسيد.
قرآن در موردقارون مي فرمايد: قارون از قوم موسي است، طغيان كرد، ما به او ثروت داديم. اينقدر سرمايه دار شدكه كليدهاي انبارهاي طلاي او را مردان تنومندبه سختي حمل مي كردند. قومش گفتند: سرمستي نكن! فكر آخرتت باش، به فقرا و به مردم كمك كن. قارون با بهترين لباس و بهترين آرايش از خانه بيرون مي آمد. آنهايي كه در دلشان محبت دنيا بودو نگاه عافيت طلبانه داشتند، به قارون نگاه مي كردندو مي گفتند: كاش ما هم مثل قارون بوديم؛ و او چه لذتي مي برد!(قصص/ 76 تا 79) قارون كه خودش از مؤمنين به ظاهر مقدس و از حزب اللهي هاي درجه يك بود، چون آرزوهاي دنيايي داشت، همين كه به ثروت رسيد، طغيان كرد. قرآن در سوره غافر نام قارون را در كنار نام فرعون مي آورد. وقتي حضرت موسي(ع) ماموري را براي گرفتن زكات نزدقارون فرستاد، قارون گفت: «من با زحمت خودم و با علم خودم ثروت را بدست آوردم».(قصص/78) حكم خدا را ناديده گرفت. تا اين كه پس از مدتي به عذاب الهي مبتلا شدو زمين او را بلعيد.
در اسلام نيز طلحه و زبير داشتيم كه در ركاب پيامبر(ص) مي جنگيدند. غم و غصه از چهره پيامبر(ص) مي زدودند، ولي طي 25 سال چنان تغيير رويه دادندو اهل منفعت شدندكه طلاهاي طلحه را بعداز مرگش با تبر مي شكستند، خانه هاي متعددو حرامسرا داشت!
مبادا در پيچ خطرناك تاريخي، دوقدم مانده به ظهور امام عصر(عج) اين جامعه سقوط كندو به سرنوشت امت موسي(ع) و امت پيامبر(ص) در صدر اسلام مبتلا بشود، مباد!

منبع:پرتو سخن

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.