سلسه مطالب تبلیغ مجازی توسط حجت الاسلام والمسلمین حاجی حسینی

بسم الله الّرحمن الّرحیم الحمدلله رَبّ العالَمینَ الصّلواه والسّلامُ علی سیّدناومولانامحمدوآلِ بیتِهِ الطّاهِرینَ؛باعرض سلام،ارادت واحترام محضرگرامی شماخوبان،گرامی می داریم این ایام نورانی را،این ایام بهترین فرصت برای راز و نیاز با خالق بی نیاز است، در این ایام ازدعا غفلت نورزیم که بسیارموثر است ،انسان با دعا ورازونیاز آسمانی می شود به مقامی می رسد که فرشتگان غبطه ی مقام اورا می خورند، البته به این نکته توجه داشته باشید که کار وتلاش صادقانه ی شما عبادت است ،شما کارمندان،کارگران وکارآفرینان ارجمند که بازبان روزه،خدمت رسانی می فرمایید،ثواب مضاعف می برید،ان شاالله درپناه حق باشیدطاعات وعبادتتان مقبول درگاه حضرت حق،موضوع مبحث امروز:خودباوری،خودشناسی،خودسازی وخردورزی است؛۱.خودباوری:یکی ازمباحث مهم انسان شناسی بحث خودباوری است،انسان خودباوربه کسی گفته می شودکه به نیروها،استعدادها،کمالات بالفعل وبالقوّه خودواقف بوده ودرصدد استفاده وبهره وری صحیح از انها باشد به گونه ای که نه خودبینی ،خودبزرگ بینی وخودپسندی به اودست دهد و نه خود را کوچکتر وکمتر از آنکه هست ببیند،زیرا هر دو احساس؛خود برتر بینی وخود کم بینی،برای انسان مخرّب ونابودکننده اند. خود برتربینی سبب پیدایش صفات رذیله ی تکبر،عجب وغیره در انسان شده وخودکم بینی یااحساس حقارت،سبب ناکارآمدی  واتلاف نیروهای خدادادی وطبیعی انسان می گردد.ازاین روحد اعتدال دراین مورد خود باوری عاقلانه واندیشمندانه است.درانسان زمینه های بسیاری برای خودباوری وجودداردکه مهم ترین آن خودشناسی است که درآیات قران مجید ودرروایات موردتاکیدقرارگرفته است.۲خودشناسی:امیرمومنان امام علی علیه السلام درباره اهمیت خودشناسی فرموده است:"داناکسی است که قدر خود را بشناسد و درنادانی انسان همین بس که ارزش خویش رانشناسد.بی تردیدمبغوض ترین کس نزدخداوندبنده ایست که خدااورابه حال خودواگذاشته،چنانکه ازراه راست منحرف گشته وبدون راهنماراه بپیماید اگربه کاردنیادعوت شود،به جان ودل بکوشدواگربه امرآخرت دعوت شود،به سستی وتنبلی دچارگردد،چنانکه پنداری کاری که برای(دنیا)می کندبراوتکلیف حتمی است وکاری راکه (برای آخرت باشد) درآن کوتاهی می کندازاوچیزی نخواسته اند."(نهج البلاغه،خطبه ۱۰۳)همان گونه که ملاحظه می فرمایید؛امام علیه السلام دراین بیان،"آگاهی به موقعیت واقعی خویش"رازمینه سازشناخت وظایف انسانی وعمل به وظایف رانشانه خودباوری می داند؛بدین ترتیب:۱.خودشناسی،نشانه دانایی وخودنشناسی،نشانه نادانی است؛۲.ناخوشایندترین بنده نزدخداوندمتعال کسی است که ازحداعتدال پافراترنهاده وبه حرکت های غیرمنطقی دست یازد؛۳.دنیانگری وآخرت گرایی ازلوازم زندگی انسانی است،لذانبایددرآن افراط وتفریط شودویایک سونگری حاکم گردد؛۴.انسانی خودباورمعرّفی شده است که درحد اعتدال به کاردنیاوآخرت خویش بپردازدوزمینه های تعالی علمی ومعنوی خودرافراهم سازدنه آنکه باجهل وغفلت عمربگذراند.۳.خودسازی؛خودشناسی به خودسازی می انجامدچنانکه امیرمومنان امام علی علیه السلام دراین باره بیان جامعی دارند:"خدارحمت کندکسی راکه چون سخن حکیمانه بشنود،بپذیردوآگاه گرددوچون هدایت شود،بپذیرد.دست به دامن رهبری هدایت گرواهل نجات گرددودربرابرخدای خویش اهل مراقبت وترسان ازگناه باشدوبااخلاص گام بردارد،باانجام کارهای نیکواندوخته ای به چنگ آوردوازآنچه دوری گزیدنی است،بااحتیاط وپرهیزقدم برداردوچونان تیرافکنی ماهر،سودای دنیا اازسربیرون کندوکالای آخرت به دست آورد.باهوس هایش بستیزد وآرزوهای فریبنده رادروغ انگارد،صبروپایداری رامرکب نجات خویش وپرهیزکاری راتوشه ی روزمردن خودقراردهد درراه روشن هدایت قدم بگذاردوازآن فاصله نگیردچندروززندگی دنیاراغنیمت شمرده وقبل ازمرگ خودراآماده سازدوازکردارهای نیکوتوشه برگیرد."(نهج البلاغه،خطبه ی ۷۶)دراین بیان،خودسازی فرع برخودشناسی وبرنامه ریزی صحیح درزندگی معرفی شده است.پیام های که ازبیان مذکوراستفاده می شودبه شرح زیراست:الف:حکمت پذیری؛ب:هدایت پذیری؛ج:رعایت اصول ادب دربرابرخداوندمتعال؛د:آینده نگری وبرنامه ریزی برای آخرت؛ه:استفاده ازاهرم های قدرت دربخش خودسازی(مثل صبر،تقواو...)وموارددیگرکه بادقت درعبارت فوق به دست می آید.۴.خردورزی:عقل وخرد از نعمت های بزرگ الهی است که به بشر هدیه داده است دراهمیت عقل همین بس که ازآن درروایات به پیامبرباطنی تعبیرشده است ودرآیات متعددقران از خردورزان به نیکی یادشده است،خرد راهنمای انسان درتشخیص حق وباطل وعوامل سقوط وتکامل است،خرد ازنعمت های است که خداوندمتعال آن رادرانسان به ودیعت نهاده است تااوراازخطرات حفظ کند،عقل قابل رشدوتکامل وقابل تقویت وتضعیف است که انسان های بالنده وخودباوردراحیاوتقویت آن می کوشند،ایمان به خدا،تقواوپرهیزگاری درتقویت عقل وخردخیلی موثراند،انسان های خردمنددیدشان وسیع بوده ومحصوردردنیای زودگذرنیستن،امام علی علیه السلام فرموده است:" ازخردت همین بس که به وسیله آن راه سقوط راازتکامل بازشناسی"(نهج البلاغه،حکمت ۴۲۱)درپایان ازخداوندمتعال برای همه شماصحت،سلامتی وتوفیقات روزافزون رامسئلت دارم،خداوندمتعال یارونگهدارشما

سلسله مطالب تبلیغ مجازی توسط حجت الاسلام والمسلمین حاجی حسینی از اساتید عالی حوزه علمیه امام صادق علیه السلام گرگان که در فضای مجازی مورد استفاده قرار می گیرد.

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.