ابعاد عبرت آموز کودتای 28 مرداد از دیدگاه مقام معظم رهبری

 رهبر معظم انقلاب به حوادث تاریخ و از جمله به کودتای ننگین 28 مرداد نگاهی ویژه و درس آموز دارند. ایشان تاریخ را درس آموز و عبرت انگیز می دانند. مطالب پیش رو تلاش دارد تا ابعاد این فاجعه غمبار تاریخی را از منظر ایشان تبیین کند:
ادامه مطلب

کودتای 28 مرداد و نتیجه اعتماد به آمریکا در کلام مقام معظم رهبری

 مقام معظم رهبری در دوران مسولیت رهبری و قبل از آن نقش آمریکا و انگلیس در کودتای 28 مرداد را به خوبی تبیین و تحلیل و برای طبقات مختلف مردم روشنگری نموده اند. در اینجا به فرازهایی از سخنان ایشان درباره علل و عوامل و نقش آمریکا در کودتای 28 مرداد می پردازیم.