جنگ جمعیتی

 در جنگ کنترل دشمن بر منابع خویش، از طریق کشتن جنگ جویان، کاستن سیطره، کم کردن مصرف و اگر لازم باشد کاهش جمعیت دشمن، به حداقل رسانده می شود.
ادامه مطلب

آیه نصب شده بر کتیبه حسینیه امام خمینی (ره)

إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجعَل لَكُم فُرقانًا
ادامه مطلب