منظور رهبرمعظم انقلاب از خطاهای انقلاب چیست؟

  رهبرمعظم انقلاب در بیانیه گام دوم به آمادگی انقلاب اسلامی برای تصحیح خطاها اشاره فرمودند؛ اما منظور ایشان از خطاهای انقلاب چیست؟