کسی که زیبایی اندیشه دارد زیبایی ظاهرش را به نمایش نمیگذارد .

  مگر می شود چنین زنی ، زنی با این همه مسوولیت مهم به عریان شدن و برهنگی در انظار بیندیشد و تمام هم و غمش این باشد که چگونه عریانتر شده و چگونه همنوعان خود را برهنه تر نماید و چگونه بای غیر از همسر خود عشوه گری نماید؟؟ مگر وقت و زمانی هم برای این اندیشه های باطل دارد ؟
ادامه مطلب