چهل سال فعالیت علیه انقلاب اسلامی ایران در اتاق‌های فکر آمریکا

  ایران یکی از مهمترین موضوعات در سیاست خارجی آمریکا محسوب می شود. جغرافیای سیاسی، جغرافیای فرهنگی و جغرافیای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، جذابیت ویژه ای برای این منطقه ایجاد کرده است.
ادامه مطلب

واکاوی مفهومی سبک زندگی اسلامی ایرانی از دیدگاه مقام معظم رهبری در آینه آیات و روایات

  یافته‌ها نشان می‌دهد که میزان همسویی دیدگاه مقام معظم رهبری در آئینه قرآن و روایات با ساحت‌های شش گانه، و عناصر پنج گانه (تفکر و تعقل، ایمان، علم، عمل و اخلاق) و عرصه‌های چهارگانه ارتباطی (خود، خالق، خلق و خلقت) و مولفه‌های پنج گانه برنامه درسی (ساختار، هدف، محتوا، روش و ارزشیابی) شناسایی گردید.   با توجه به‌یافته‌های تحقیق که از 364 آیه و 146
ادامه مطلب