زندگی نامه شهید حبیب الله شریعتی فرد

  «ای دل به کوی عشق گذر کن و نظاره گر آنانی باش که مجنون وار در میان خون، کوس انا الحق زدند.عاشقانی که از کوچة بازار بینشانی، قدم در طور سینای معبود نهادند و با بیاعتنایی به لن ترانیهای عقل، گوشه نشین خلوت دلدار شدند. اکنون آنچه فرا روی ماست ،کولهباری از فضائل شهیدان است که ره توشة سالکان خدا شده است و ما جرعه نوش سبوی آنان هستیم

وقت اضافه برای خدا

  اﯾﻦ ﺣﺮف ها را ﺑﻪ ﮔﻮش ﺑﻘﯿﻪ ﻫﻢ برسانید و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﭙﺎﺳــﮕﺰار ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ او ﺧﺪای دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ. آﯾﺎ اﯾﻦ ﺧﻨﺪه دار ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﯾﻦ حرف ها را را ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ را از ﻟﯿﺴﺖ ﺧﻮد ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ این که مطمئن هستید که آنها ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارﻧﺪ.  
ادامه مطلب

امیدِ بعد از برجام در حال تبدیل شدن به نا امیدی است

  با ادامه تحریم های بانکی امیدواری ها به اینکه ایران بعد از لغو تحریم ها با سرعت مجددا به بازارهای جهانی بپیوندد و سرمایه گذاری ها و فرصت های جدیدی برای جوانان ایرانی ایجاد شود، در حال تبدیل شدن به یاس است.
ادامه مطلب

از تأثیر شغل و محیط آن بر روح خود چه می دانیم

  انسان به طور معمول، در چهار محیط روش می‏گیرد. این یادگیری از محیط خانوادگی شروع شده، در محیط آموزشی ادامه می‌یابد، در محیط سوم یعنی فضای رفاقتی و چهارمین محیط که محیط شغلی است، کامل می‌شود.
ادامه مطلب