شگفتی‌ قطعنامه آنجاست که چه آمریکا از ایران شکایت کند و چه برعکس، تحریم‌های ایران برمی‌گردد

  "جالب آنجاست طبق قطعنامه ۲۲۳۱ حتی اگر ایران هم از آمریکا شکایت کند، تحریم‌‌های ایران برمی‌گردد! ایران در اثنای شکایت اصرار کند که شکایتم را پس میگیرم بازهم فایده ندارد؛ تحریمها برمی‌گردد. این حقیقتاً شگفت‌انگیز است."
ادامه مطلب