تاریخ تکرار خواهد شد اگر هوشیار نباشیم

مجالس رقاصى و فحشا در مكه و مدينه در دوره اموی
بعد از عاشورا ، حكومت آرم اسلام را داشت اما چنان با اسلام در افتاده بود كه فساد و گناه و ظلم، در سراسر جامعه اسلامى رائج و علنى شد. نه فقط حكومت علناً فساد ميكرد، بلكه مردم و جامعه هم فاسد شده بودند.
مسعودى ، مورخ بزرگ سنى در مروج الذهب مينويسد، كم كم بعد از كشتن حسين ، حكومت به قدرى علنى فساد ميكرد و گناه به قدرى رائج شد كه حتى در مكه و مدينه ، شرابخوارى علنى شد و مجالس رقاصى و فحشا در مكه و مدينه علناً برگزار ميشد. كتاب تاريخ الادب العربى ، نوشته شوقى ضيف ، ميگويد كه حتى مكه و مدينه(چه برسد به بقيه شهرها) ، مركز خوانندگان، مطرب ها و رقاصه ها شده بود و كم كم ، نه فقط مردم عادى، بلكه حتى علماء و فقهاء حكومتى و غير حكومتى ، در مجالس لهو و لعب و خنياگرى حاضر ميشدند و رقص و موسيقى و شراب را توجيه فقهى ميكردند.

حالا فساد مالى و غارت بيت المال يكطرف، ضعيف كشى و حكومت خشن پليسى و ديكتاتورى يكطرف، فساد و فحشاى علنى هم يكطرف. هركس هم از على و اهل بيت حرف ميزد، زبانش را از پس كله اش در مياوردند و در تمام منبرهاى حكومتى، بعد از بسم الله و الحمدلله و صلوات بر پيغمبر، علىج را لعن ميكردند. اسلام علوى لعن ميشد تا اسلام اموى ترويج شود.


مدينه ، شهر پيغمبر طورى شد كه مجالس علنى مختلط از زن و مرد كه با هم ميرقصيدند و شراب ميخوردند، برگزار ميشد. ابوالفرج اصفهانى در "الاغانى" ميگويد كه زنان و مردان خواننده و رقاص زياد شدند و ميگويد زن آوازه خوان رقاصى بود به نام جميله كه مشهور به فحشا هم بود. ميگويد اين زن تصميم گرفت كه به سفر حج مشرف بشود...خنده حضار...خنده ندارد! اينها بيشتر فكر ميخواهد! اين، مدينه النبى است كه نيم قرن بعد پيغمبر به اين روز افتاده!

طورى شده بود كه وقتى اين خانم مدينه را به قصد حج ترك ميكرد، در مسير راه از مدينه تا مكه، چنان استقبالى از اين رقاصه فاحشه شد كه از هيچ عالم و فقيهى چنين استقبالى نميشد. و همراه اين خانم ، كاروانى از خوانندگان مرد و زن راه افتاد كه ابوالفرج اصفهانى اسم پنجاه خواننده و مطرب زن و مرد را مياوردكه با جميله همراه شدند براى حج، ميگويد اينها مشايعت كردند جميله را و كاروان كه نزديك مكه رسيد، اشراف و بزرگان مكه به استقبال اينها آمدند. بعد از حج هم كه به مكه برگشتند، شهر به حالت نيمه تعطيل درآمد و مردم در كوچه ها و پشت بامها به استقبال اين خواننده ها و رقاصه ها آمدند.

اين وضعيت جامعه اسلامى است،بعد از كشته شدن حسين، آخوندهاى فاسدى هم بودند كه همه چيز را توجيه شرعى ميكردند.

حسن رحیم پور ازغدی/ "امام سجاد، قصه شهيد و جلاد" سال١٣٨٥

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.